maandag 19 november 2007

CU STELT SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER OPVANG IN OMMOORD

Deelraadsfractie Prins Alexander

aan het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Prins Alexander
Betreft: Opvang aan de Kelloggplaats in Ommoord


De fractie van ChristenUnie-SGP verneemt uit berichten in de media1 dat het Dagelijks Bestuur tot zijn verrassing kennis heeft genomen van de plannen van WBR en Pameijer om te komen tot een opvang van ex-psychiatrische patiënten in woningen gelegen aan de Kelloggplaats in de wijk Ommoord. Naar aanleiding hiervan legt zij de volgende vragen aan u voor:
De deelgemeente is volgens de berichten in de media niet door WBR of Pameijer tevoren geïnformeerd. Klopt dit?


Hebben WBR en Pameijer van tevoren overleg gehad met de politie en/of andere betrokkenen (bijvoorbeeld het buurtopbouwwerk en bewonersverenigingen) en duidelijke afspraken gemaakt over het voorkómen ofwel tegengaan van overlast?

Wat is het oordeel van het Dagelijks Bestuur over een dergelijke relatief grote voorziening aan de Kelloggplaats, mede in het licht van het voornemen om een voorziening voor Maatschappelijke Opvang aan de Elliotplaats c.a. te realiseren?

Past vestiging van deze opvang voor ex-psychiatrische patiënten wel in de wijk Ommoord?

Dreigt er geen situatie waarin sprake is van ‘overbelasting’ van een wijk met dit type voorzieningen?

In overleg met het gemeentebestuur van Rotterdam zou de deelgemeente Prins Alexander in totaal drie voorzieningen voor Maatschappelijke Opvang in de deelgemeente realiseren. Staat de door WBR en Pameijer voorgenomen voorziening aan de Kelloggplaats geïsoleerd ten opzichte van de overige drie voorzieningen in de deelgemeente, met name die aan de Elliotplaats c.a. in Ommoord?

Is er overleg geweest tussen WBR, Pameijer en bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam?

Ziet het Dagelijks Bestuur, mede gelet op het ingezette traject Maatschappelijke Opvang, een rol voor zichzelf weggelegd in het proces rond de Kelloggplaats en zo ja, welke rol en zo nee, waarom niet?

Kunnen WBR en Pameijer deze plannen doorzetten zonder enig overleg met de deelgemeente? Zou u de initiatiefnemers erop willen wijzen dat zij een sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van alle bewoners in de deelgemeente?
Is het Dagelijks Bestuur voornemens actie met het oog op deze plannen te ondernemen in het belang van de bewoners van Ommoord, met name die aan de Kellogplaats en in de nabije omgeving ervan wonen?


19 november 2007
Jan A. Schippers,
Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP in de deelraad Prins Alexander

Geen opmerkingen: