donderdag 2 oktober 2008

IFTAR MAALTIJD OMMOORD

Vrijdagavond vond er een Iftar maaltijd plaats in het Dagcentrum 'De Viersprong'.

De werkgroep Kleurrijk Ommoord organiseerde samen met stichting Al Jisr ( De Brug) deze bijeenkomst met als thema : “Samen naar de toekomst!”.

Zo'n 60 Ommoorders namen aan de Iftar maaltijd deel en konden o.a. luisteren naar een boeiende toespraak van Ds. Guus Koelman, predikant in Ommoord. Op een beeldende wijze wandelde hij door zijn leven als vader en grootvader en stelde zich de vraag 'hoe zal het met mijn kleinkinderen gaan? Wat staat hen in de toekomst wachten dezelfde vraag die hij zich ook stelde toen zijn kinderen nog klein waren.

De werkgroep Kleurrijk Ommoord verzorgde vervolgens voor een voortreffelijk maaltijd waarbij tijdens het eten flink gediscussieerd werd door de allochtone en autochtone deelnemers.

Een beeldverslag kunt u zien door op deze link te klikken.

>>Ga naar Website BOO.....

AANLEG BAGGERDEPOT ONAANVAARDBAAR VOOR BEWONERS
Dinsdag 26 augustus heeft de Bezwaarschriftencommissie van de Deelgemeente Prins Alexander het zoveelste bezwaar tegen de aanleg van het baggerdepot achter de Varen- en Rozenbuurt behandeld. Ditmaal ging het om de te verlenen vrijstelling voor het baggerdepot.
De commissie heeft uitgebreid kennis genomen van de bezwaren van de bewoners.

Tijdens de zitting gaf de commissie al aan dat de onderbouwing en afweging van woon- en leefklimaat tegen het algemeen belang niet gemaakt is.
Ook vond de commissie dat de plannen voor een situatie waarin bij aanleg van de Rijksweg A13/16 het depot weer moet verdwijnen onduidelijk zijn.
Het depot is gepland voor 10 jaar, terwijl de mogelijke aanleg in 2010 of 2012 al zou kunnen beginnen.
(men is in Ommoord hard bezig de oevers van de singels en de watergangen natuurlijker te maken (glooiender afloop) zodat er meer vogels kunnen broeden. Daar is extra geld voor uitgetrokken. Handig als dat teniet wordt gedaan door vervuiling van het oppervlaktewater)
Waarom willen de bewoners die depots niet achter hun woonhuizen?

Extra geluidsoverlast
Meer machines en vrachtwagens met achteruitrijdsignalering (die vèrdragende
hinderlijke piep). Heel vaak laten de vrachtwagenchauffeurs de klep van de
bak terugslaan om restanten los te maken en maken onnodig gebruik van de luchthoorn.
Akoestische meting wees uit dat er geen bovenmatige geluidsoverlast kon zijn, ware
het niet dat die meting niet echt goed is gedaan. Meetpunten waren: Eikvaren,
Koningsvaren, Klimvaren en Bergse Linker Rottekade. Metingen hebben plaatsgevonden
op 0,50 cm hoogte, terwijl de belangrijkste bron van het geluid zich op de dijken bevindt.
De dijken zullen tot 2,5 meter hoog worden opgetrokken volgens de aanvraag…….
Er is niet gemeten bij de gevel van de Varenhof, terwijl dat wooncomplex vrijwel
tegenover het depot ligt.

Stankoverlast door de bagger.
Niet alleen bij het storten en spreiden komt er stank vrij, maar ook na regenbuien. Bovendien komt er door gisting en rotting van planten- en dierenresten nog eens extra stank vrij. Er komt ook methaan vrij (broeikasgas). [Methaan is schadelijk voor het milieu, omdat het bijdraagt aan het
broeikaseffect en de vorming van ozon. Het is als broeikasgas ongeveer 20 keer zo sterk als koolstofdioxide.] Daarnaast is het een waar paradijs voor muggen, vliegen en ander ongedierte.

Stofoverlast
Doordat de depots ten zuidwesten van de wijk liggen, waait het stof, dat vrijkomt door aankomende en vertrekkende wagens, zeefwerkzaamheden, erosie van grondopslag en drogende bagger, zeer frequent over de wijk. En dat is niet alleen Heydnahof, maar driekwart van Ommoord.

Fijnstoftoename
De - al door een hoge dosis fijnstof - geplaagde wijk krijgt er nog een flinke extra portie bij door de emissie van de depots. En dat is een onverantwoorde aantasting van de gezondheid van de omwonenden. Dit stof kan ernstige gezondheidsklachten (levensbedreigende luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten) en bij kinderen ook nog allergieën veroorzaken.

Grond- en grondwatervervuiling
Het terrein is, bij het nemen van grond- en grondwatermonsters, als verdacht aangemerkt. Dat houdt in dat er zware metalen, aromaten en andere kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. Dat cumuleert door de toevoeging van de "licht" vervuilde grond en bagger en dat sijpelt door tot in het grond- en oppervlaktewater, ondanks de genomen maatregelen. Dat oppervlaktewater maakt bovendien deel uit van de boezemsloten van Ommoord.
Er is in het verleden nogal wat illegaal gedumpt, hoewel dat (toevallig?) niet bij de bemonstering is ontdekt. Een herhaling van de “ontdekking” van vervuilde grond op de Speerdistel is zeker niet ondenkbaar.
Citaat uit de onderzoeken Terbregsepark (aug. 1990), het gemaal (1999), scouting terrein (2002) en Varenhof (2004):
Zowel langs de oostelijke als de westelijke zijde van het terrein loopt een sloot. Op de locatie zijn nog drie noordzuid gerichte sloten aanwezig die met elkaar in verbinding staan via een oost- west georiënteerde sloot. Aan de westelijke zijde bevindt zich een kassencomplex, aan de zuidelijke zijde een benzinestation en in zuid-oostelijke hoek bij het zandlichaam een terreintje waar wat rommel is opgeslagen (zoals een oude vrachtwagen en enkele oude tanks). Dit valt echter buiten het onderzoeksgebied.
Gezien het globale karakter van dit onderzoek bestaat de mogelijkheid dat de grond of het grondwater plaatselijk verontreinigingen bevat die bij dit onderzoek niet naar voren gekomen zijn.
Onderzoek op de plek van het depot heeft niet plaatsgevonden, of is niet openbaar gemaakt.

De afstand tot de woonhuizen in de wijk is ongeveer 100 meter.
Dat lijkt redelijk, maar is niet in overeenstemming met het advies met de THESAURUS VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN (o.a. t.b.v. bestemmingsplannen uitgave 2001). Daarin adviseert men 300 meter afstand van een rustige woonwijk voor dergelijke installaties. En Heydnahof wordt geacht rustig te zijn!

De flora en fauna in en om de wijk worden aangetast
Vogels en gronddieren zijn genoodzaakt hun heil elders te zoeken (het was een toevluchtsoord, corridor en nestplaats voor vrij veel zeldzame [rode lijst] soorten). Het bijbehorende flora en fauna “onderzoek” was wel erg summier. De “onderzoekers” hebben met hun neus op hun schoenen gelopen en, conform de regels, alleen naar gronddieren en planten gekeken. Het aantal en de diversiteit van vogels in de wijk is inmiddels sterk afgenomen.

Bij de motivering van de aanleg van het baggerdepot staat dat de opslag binnen de eigen deelgemeente dient te geschieden, mede om financiële reden. Bovendien staat er dat de bagger in HOOFDZAAK afkomstig is uit die wijken.
Dat geeft geen enkele zekerheid dat de bagger aan de gestelde eisen voldoet. Er is geen budgettering, berekening, of wat dan ook ter inzage gelegd, waaruit kon worden afgeleid dat de gekozen plek de meest aangewezen is.
Daarnaast verklaarde een vertegenwoordiger van Gemeentewerken bij de Algemene Bezwarencommissie tijdens de zitting met betrekking tot het voorbereidingsbesluit, dat het simpeler, goedkoper en efficiënter is de bagger op de slootkant te dumpen en te laten rijpen. Een proces dat enkele uren stank en enkele dagen ongemak veroorzaakt voor de omwonenden van die sloot. Waarom dan bij ons achter dumpen?
Bovendien past dit beter in het milieubeleid van de gemeente omdat er dan vrijwel geen vrachtwagens af- en aanrijden en dat scheelt fijnstof, brandstof en stof tot klagen.

Het gronddepot is er voor op- en overslag van grond uit Maassluis, Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam. Die grond komt hoofdzakelijk van plaatsen waar afbraak heeft plaatsgevonden. Het bevat glaswol, puin en andere vervuiling die de klassering 1 maar ternauwernood kan doorstaan. Die grond bevat dan óók veel kleine, vrijwel niet traceerbare, asbestdeeltjes die heel gemakkelijk opwaaien.
Gezien de windrichting in ons gebied het meest uit zuid-westelijke richting komt, krijgt de aangrenzende wijk elke keer weer de volle laag. Dit is vooral merkbaar aan de grote hoeveelheid zand en stof dat in de dakgoten en op de auto's achterblijft.

Ondanks dat de beheerder er alles aan doet om aan de eisen van de milieuvergunning te voldoen, lukt hem dat niet. Telkens weer worden ongewilde overtredingen geconstateerd door de DCMR en omwonenden. Aankomende en vertrekkende vrachtwagens veroorzaken enorme stofwolken en het bedrijf dat de wegen moet vegen komt vaak zeer laat. Nathouden van het depot is vrijwel onmogelijk. Dus het voorkomen van stuiven is gewoon niet te realiseren. Ook dit toont aan dat een depot hier niet hoort. Daarnaast verklaren bewoners van de Bottelroos dat er, ondanks het verbod, ook in de weekenden en zeer vroeg gestort wordt. Zij worden wakker door de geluiden op het depot.
Dit wordt alleen maar erger bij de inrichting en gebruik van het baggerdepot.

Herhaaldelijk bezwaar indienen, ondersteund door bijna 900 handtekeningen (!), helpt niet omdat de aanvragen zouden voldoen aan de geldende regelgeving. Het welzijn en de gezondheid van de omwonenden is in deze situatie blijkbaar niet relevant.

>>Ga naar Website BOO.....

DE MOOISTE PLEKJES LANG DE ROTTEMEREN

Het Rottemerengebied is een uniek en veelzijdig recreatiegebied. Het eeuwenoude riviertje de Rotte, waaraan Rotterdam haar naam heeft ontleend, vormt de ruggengraat van het gebied. In het gebied vind je vele jachthavens, restaurantjes, beeldende kunst, outdoor sportmogelijkheden en overal plaatsen om te zonnen, fietsen, zwemmen, wandelen, kanoën, picknicken, paardrijden of de natuur te ontdekken.

De Rottemeren is een gebied voor actieve recreatie bij uitstek.

Een kaart met wandel- en fietsroutes van dit gebied is verkrijgbaar bij het Informatiepunt Ommoord in de Romeynshof.
Wilt u meer weten, kijk dan eens op http://www.recreatiegebied-rottemeren.nl/

>>Ga naar Website BOO....

RAPPORT GELUID ACTIEPLANNEN

Burgemeester en wethouders hebben op 15 juli een ontwerpactieplan Geluid vastgesteld. Het plan beschrijft welke geluidsbronnen de meeste geluidshinder veroorzaken en op welke manier de gemeente van plan is met deze geluidshinder om te gaan. Het doel is om op die manier de kwaliteit van de leefomgeving voor de Rotterdammers te vergroten.

Aanleiding
In 2007 heeft de gemeente geluidsbelastingskaarten opgesteld. De kaarten geven inzicht in de geluidsbelasting die in Rotterdam ontstaat vanwege wegverkeers-, railverkeers-, industrie- en vliegverkeerslawaai. Vervolgens heeft de gemeente op basis van deze kaarten het ontwerpactieplan Geluid opgesteld.

ReagerenHet ontwerpactieplan Geluid ligt vanaf 3 september gedurende 6 weken ter inzage bij de DCMR. Tijdens deze periode kunt u uw zienswijze op het ontwerpactieplan kenbaar maken.
Dit kan tijdens een van de inspraakavonden die gehouden worden op:
woensdag 17 sept., Buurtcentrum Schiemond, Dempostraat 143, 19.30 uur
donderdag 18 sept., Partycentrum Lommerrijk, Straatweg 99, 19.30 uur
of schriftelijk
DCMR Milieudienst Rijnmond, ter attentie van de heer J.C. Meijdam, Postbus 8433100 AV Schiedam. Of per e-mail: geluid@dcmr.nl Bezoekadres: ‘s-Gravelandsweg 565 - Schiedam

SENIOREN EN VEILIGHEID


Iedere dinsdagmiddag van 13.30 uur tot 15.00 uur kunt u met u vragen terecht bij André Tolenaar van het politiewijkteam Alexander Noord. Hij is dan aanwezig in het Infopunt in de Romeynshof waar hij uw vragen kan beantwoorden en adviezen geven.
Hij is belast met taken op het gebied van Senioren en Veiligheid. Als u ideeën of vragen heeft op dit gebied kunt u ook altijd bellen naar 0900-8844 (lokaal tarief) of mailen naar info@rijnmond.politie.nl

Diefstal, vernieling, geweld of inbraak behoort altijd aangegeven te worden bij het politiebureau, telefonisch via 0900-8844 of via www.politie-rotterdam-rijnmond.nl.Het alarmnummer 112 is alleen voor spoedgevallen.

Bij het Informatiepunt Ommoord ligt een folder van André Tolenaar over Senioren en Veiligheid.

DAG VAN DE DIALOOG


Smaken verschillen. Dat is het thema van de Dag van de Dialoog op vrijdag 7 en zaterdag 8 november. Vorig jaar deden in 30 Opzoomerstraten mee aan deze dag.
Ook in Ommoord wordt op een paar plekken de Dag van de Dialoog gehouden. Wat moet u doen?-Zorg voor 1 of meer tafels in uw straat. Aan elke tafel praten 8 buren over het thema ‘smaken verschillen’.-Zorg voor een gespreksleider per tafel. Dat kan een vrijwilliger zijn, een opbouwwerker, een jongerenwerker, een deelraadslid etc.-Zorg voor een hapje en een drankje of een eenvoudige maaltijd na het gesprek.

Aanbod per straat
-Een korte training voor de gespreksleiders. Dit is een voorwaarde.-Promotiemateriaal€ 50 per tafel, tot een maximum van 3 tafelsMeer informatie:
www.dagvandedialoog.nl en www.opzoomermee.nl

OPZOOMERKIDS VIEREN FEEST
De herfst komt er weer aan met het Halloweenfeest en het Suikerfeest. Het is weer een gelegenheid voor jong en oud in de straat om elkaar beter te leren kennen.DOE MEE EN MELD UW STRAAT AAN! Opzoomer Mee helpt met lampions, suikerhoedjes en een waardebon van 100euro.
U kunt de aanmeldkaart afhalen bij de BOO of downloaden van http://www.opzoomermee.nl/
Het is de moeite waard om de Opzoomersite eens te bezoeken voor downloads en allerlei leuke tips voor een succesvolle Opzoomeractie in uw straat of flat.

>>Ga naar Website BOO.....