vrijdag 26 oktober 2007

24 UUR SPORT VOOR ROEMENIË

Zaterdag 27 oktober organiseert de jeugd van T.V. Alexanderstad 24 uur Sporten voor Roemenië
De hele dag worden op de tennisbaan clinics gegeven. Tennis, minitennis, badminton, tafeltennis, sqinniz en ballenkanon. Nog nooit getennist? Dan is dit de kans. Rackets en ballen zijn aanwezig. Buiten de baan zijn er tal van activiteiten in de hal, deze kunnen tegelijkertijd met de sporten op de banen worden gedaan.

Van 9.00 tot 11.00 uur 2 t/m 7 jaar.
Van 11.00 tot 13.00 uur 5 t/m 10 jaar.
Van 13.00 tot 16.00 uur 8 t/m 12 jaar.
Van 16.00 tot 20.00 uur 10 t/m 14 jaar.
(De kinderen mogen de hele dag blijven, de tijdsindeling is gemaakt, omdat op die tijden speciaal aandacht aan desbetreffende leeftijdsgroep geschonken wordt.)
Vanaf 20.00 uur vanaf 15+ en volwassenen.

Om 20.00 uur wordt er ook een demonstratie Cardio tennis gegeven. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich per e-mail aanmelden. Vanaf de nachtelijke uurtjes worden tot 7.00 uur zondagmorgen de racketsporten herhaald. Om 7.00 uur is het ontbijttoernooi, wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich per e-mail opgeven.
E-mail: tva98@planet.nl. Adres: Ommoordseweg 34.
K

osten deelname: e 2,50 p.p. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar Roemenië, zie ook www.carefoundation.nl

donderdag 25 oktober 2007

HET OMMOORDSEVELD MOET GROEN BLIJVEN


Het aanbieden van ruim 5.000 handtekeningen aan de wethouder.

TOESPRAAK VOORZITTER BWB BEW. ORG. OMMOORDMeneer de voorzitter, geachte raadsleden, op de eerste plaats dank voor de gelegenheid om even in te spreken als burger van Rotterdam mede namens de werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord (BOO), die zeer betrokken is met welzijn van de bewoners en de leefomgeving in Ommoord.

Het gaat nu om de “STADSVISIE ROTTERDAM, RUIMTELIJKE ONTWIKKE-LINGSSTRATEGIE 2030”. Indien deze visie zou worden uitgevoerd zoals in het con-cept staat aangegeven, moet ik zeggen dat het geen goede visie is. Een afkeuringwaar-dige visie dus. Het is een voortzetting van de afbraak van de leefomgeving. Daar kom ik later nog even op terug.
Het plan om te willen bouwen op een natuurhistorisch terrein is het afbreken van een stuk natuur zoals men niet meer tegen komt. Immers, het is het laatste stuk natuur dat is gelegen op de laatste laag veen van de in het verleden afgestoken turf. Dat is ook de reden waarom het Ommoordse Veld steeds moerassig is en zal blijven. Ook na een be-bouwing.

Zeker, Rotterdam strijkt een aardige cent op met de verkoop van de grond (lees moeras). Maar na één of twee jaar van de bebouwing begint te ellende. Betaalt Rotterdam dan net zo graag, gul en enthousiast mee aan het onderhoud en/of schade aan de bouwsels en woonomgeving, als dat men de grond heeft verkocht? Of is het “verkoop met garantie tot aan de voordeur van de notaris”.
Ommoord als zodanig is ook te vroeg gebouwd. Alles blijft verzakken omdat de onder-lagen blijven inklinken. En dan heb ik het nog niet over de onderhoudskosten die dat met zich meebrengt. Geachte commissieleden, de deelraad moet nu al jaren op haar knieën liggen om geld van de Coolsingel te krijgen voor het onderhoud van het verpau-perend Ommoord.
Geachte commissie, dit was een stukje praktische overweging om zeker niet op het Ommoordse Veld te willen bouwen.

Geachte commissie, als u van plan bent om de bouwplannen toch door te zetten dan moet u zich wel bedenken dat u de groene long uit Ommoord rukt. Een groene long die leeft bij en voor de mensen. Niet alleen uit die van bewoners van Ommoord maar ook voor veel mensen daarbuiten.
Wat denkt u als het Ommoordse Veld zou worden bebouwd? Een oase zal te niet worden gedaan. Een historisch stuk natuur aan de oude Rotte, dat beeldbepalend is. Niet alleen van Ommoord maar ook van Rotterdam. Het Ommoordse Veld en de nabijgelegen Wijk-tuin zijn oases, die liggen binnen al dat beton wat daar omheen is gebouwd.

Het Ommoordse Veld is een natuurlijke toegang tot de zeer druk bezochte kinderboerde-rij “De Blijde Wei”. Wat u in andere natuurgebieden zoekt maar wellicht niet tegenkomt dan is de kans zeer groot dat dat wél in Ommoord te vinden is.
Waar vindt men zoveel wilde hyacinten, wilde orchideeën, verschillende soorten uilen, bruine kikkers, valken, verschillende soorten spechten en ander klein gedierte tussen het groen binnen een oppervlakte van ca 500 m², zo dicht bij de bewoonde wereld? Daarom worden er daar zeer regelmatig natuurexcursies gehouden. Jawel, in Ommoord, een woonwijk van de deelgemeente Prins Alexander.

Ik doe hierbij een beroep op uw natuurhistorisch besef, op uw geweten en op uw verant-woordelijkheid als raadsleden van de gemeente Rotterdam naar de Deelgemeente Prins Alexander, naar de bewoners van Ommoord. Ik doe een beroep op u wijsheid om een goed- weloverwogen besluit te nemen.
“Laat welvaart niet altijd zegevieren boven welzijn”. Er zijn grenzen.
Rotterdam heeft, zoals u wellicht weet, al een grote blunder gemaakt.
U kunt zorgen dat er, met de huidige Visie Rotterdam 2030, geen tweede in het verschiet ligt. Herzie de “Visie Rotterdam, Ruimtelij
ke Ontwikkelingsstrategie 2030” en veeg de rode stippen van Ommoord van uw planning.
Wellicht had u al verwacht dat er tegen deze Visie zou worden geageerd, anders had men de stippen wel een andere kleur gegeven. Laat Ommoord met rust met het motto: “BOUWEN IN HET GROEN, DAT MOETEN- EN WILLEN WE NIET DOEN” .
U zou u zelf tegenspreken als u eerst besluit om het groen in Rotterdam beter te laten worden in het kader van het GROENJAAR 2008 en dan enige tijd later een mooi groengebied tot woonwijk te bombarderen. U zou dan niet meer geloofwaardig zijn.

Kom later ook niet met alternatieven of compromissen van; wel bouwen mits, mits enz. zoals in de laatste consultatiefase Stadsvisie is weergegeven. Besef dat als er bijvoor-beeld één paal wordt geslagen in of aan de rand van het Ommoordse Veld het gehele gebied al als beschadigd kan worden beschouwd. Het bekende gezegde: “wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht” is dan van toepassing. Dat kunt ú, in dit geval, voor-komen.
Dan kom ik nog even terug op hetgeen ik aan begin heb aangegeven waar het ging over de leefomgeving; Ommoord krijgt al genoeg voor haar kiezen met o.a. de mogelijke aanleg van een baggerdepot en de geplande aansluiting Rijksweg A13-A16.
De commissie zou wellicht beter kunnen overwegen om het Ommoordse Veld en de Wijktuin tot beschermde natuurgebieden te verklaren en de natuur daar gewoon haar gang te laten gaan.
Wij, Ommoorders, willen een leefbare woonomgeving. In dit geval een leefbaar Om-moord. Wij weten ons gesteund door het dagelijks bestuur en deelraad van Prins Alexander. Gebruik Ommoord niet als een vuilinisvat, waar alles in kan wat je maar kwijt wilt. Dus, wat is de conclusie:
“Geen gebouw (letterlijk en figuurlijk) in het Ommoordse Veld”.
Dank voor uw aandacht.
A.J.M. Tetteroo, vz. Breed Wijkbeheer,
Bewonersorganisatie Ommoord (BOO)

dinsdag 23 oktober 2007

BAGGERDEPOT OMMOORD


Korte impressie van de bijeenkomst d.d. 23-10-2007 op uitnodiging van de deelgemeente.
Het doel was te praten over het baggerdepot dat gepland staat en de lopende aanvraag kapvergunning op het huidige gronddepot.

Aanwezig waren:
Dhr Bastiaasen (DGPA) Mw. Aaldriks (DGPA) Mw. Van Renswouw (DGPA) Dhr. Oudshoorn (GW) Dhr. Sundemeijer (GW) Dhr Korten (GW)
Dhr Mens (bewoner Varenhof)
Dhr Suttorp (bewoner Varenhof)
Dhr en Mw Martens (bewoners Varenbuurt)
Dhr. Eijsman (BOO)
Dhr Sundemeijer toonde een tekening van het (verkleinde) baggerdepot dat het oude depot omvat met een uitbreiding tot aan het zanddepot, maar geen verbreding en twee kleinere depots ten westen daarvan. Het doel van deze opzet is zoveel mogelijk bomen en struiken te sparen.
Ook zal er, gezien de mindere behoefte aan opslag, minder frequent bagger gestort worden.

Desondanks blijft het standpunt van de bewoners dat het depot niet thuishoort naast een woonwijk, omdat stank en machinelawaai, weliswaar minder, aanwezig blijft.

De gemeente vindt ons bezwaar echter niet zwaarwegend genoeg, omdat de aanleg en het gebruik volgens de geldende normen en regelgeving mogelijk is.
Na uitgebreide discussie konden wij niet tot elkaar komen.
Een patstelling derhalve.
De artikel 19 procedure zal doorgaan en de bijbehorende aanvraag kapvergunning zal eveneens in behandeling worden genomen.

Ook nu weer zullen wij ons hiertegen verzetten. (Waarschijnlijk niet alleen via de gebruikelijke proceduregang.)

Het (illegaal) kappen van de bomen kwam vervolgens ter sprake.
De te herplanten bomen zullen zo veel mogelijk op het dijkje worden gezet en de resterende bomen worden ergens anders geplant.
Op het moment dat er geplant gaat worden, zullen de laatste bomen die in de weg staan voor de uitbreiding van het gronddepot worden gerooid.
Hiertegen zullen de bewoners zich niet verzetten.

Op het voorstel van de bewoners om het geld van die resterende bomen om te zetten in een speelkasteel voor de kinderen in de wijk stuitten we weer op het toverwoord “regelgeving”. Omdat er vorig jaar, in het kader van Speel Oké, besloten is een gammel, verkeerd geplaatst en niet onderhouden toestel te verwijderen kan er in de komende jaren geen ander geplaatst worden. Tegen de tijd dat het wel kan, zijn de kinderen, die er nú behoefte aan hebben, er te groot voor.

Hoe flexibel kan een mens zijn!

Het spijt me dat ik mijn ergernis niet onder stoelen of banken steek, maar het blijkt eens te meer dat de democratisch gekozen bestuurders niet aan hun achterban, en dus het algemeen belang, denken als er omheen geredeneerd kan worden.


Philip

zondag 21 oktober 2007

FIETSVIERDAAGSE 55+


De eerste fietsvierdaagse voor 55plussers zit erop. Alle donderdagen in september hebben gemiddeld 60 mensen meegedaan. De deelnemers kwamen uit de hele deelgemeente en zelfs daarbuiten!

1e dag
De eerste dag gingen we na een heerlijk kopje koffie in de Schutse en de opening door deelgemeentebestuurder de heer Paulusma, van start richting het vliegveld. Aldaar werd op een parkeerplaats koffie met een koekje aangeboden door de cateraar van Laurens, de firma Albron. Voor vertrek kreeg iedereen nog een flesje bronwater voor onderweg. Eén pechvogel had een lekke band die bij de rustplaats geplakt moest worden.

2e dag
De tweede dag vertrokken we vanaf wijkcentrum de Oriënt in Oosterflank. Deze rit ging een stukje langs de Hollandse Ijssel en door Hitland. Koffie werd gedronken in Nieuwerkerk aan den IJssel bij molen 'de Windlust".

3e dag

De derde dag was het vertrek vanaf buurthuis Alexander. Het zag er somber uit, want vroeg in de morgen reget:1de het behoorlijk. Ik heb dan ook even gebeld om te informeren of de fietstocht wel doorging. Ja dus en bij het vertrek was het droog. Eén van de deelneemsters bemerkte bij de start dat ze een lekke band had. Zij besloot daarom maar niet starten.
We reden eerst door het Kralingsebos en daarna langs de Hollandse Ijssel. In het buurthuis van Kralingse Veer werden we gastvrij ontvangen voor de koffiepauze. Ook werd hier een persoon geholpen die 'pech had met één van de trappers.
Zowel de tweede als de derde dag kregen de deelnemers vooraf een tas met inhoud voor onderweg. Wederom verzorgt door Laurens en de Stromen.

4e dag
Volgens velen was de laatste dag de mooiste. Het heerlijke fietsweer speelde daarbij een grote rol, alhoewel sommigen moeite hadden met de stevige wind die er stond. Begonnen werd in de Vijf Havens van de Stromen met een lekker bakkie koffie. En daarna een zeer mooie rit.
Langs de Zevenhuizerplas naar de Rotte. Over de Pekhuisbrug en om en door het Bleiswijkse Bos. Koffie werd gedronken bij Het Zeelt je. Via de Oosteindsepolder (met veel kassen met tomaten en bloemen) en het Bergse Bos kwamen we weer terug bij de Vijf Havens alwaar een heerlijke lunch voor ons klaar stond.
Deze rit kende één minpuntje. Bij de Pekhuisbrug kwam één deelneemster ten val. Met schaafwonden op hand, neus en voorhoofd heeft ze echter wel de rit voortgezet.

Alle deelnemers kregen als aandenken een boekje met de gereden routes en foto's van de bezienswaardigheden onderweg.

SBA, Laurens, de Stromen en enkele vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor het vele werk en de fantastische verzorging. We hopen volgend jaar weer mee te kunnen fietsen.

NIEUWS VANUIT DOC.SHOP


Nieuw aanbod van workshops en aktiviteiten in Doc.shop!
(Alle workshops en aktiviteiten hieronder beschreven zijn gratis en voor niks)


Fotofeestje :
Woensdag 31 oktober van 18.30 – 21.00 uur in Doc.shop.
Altijd al een keer model willen zijn!! Opgemaakt, gestyld en gefotografeerd worden als een echt fotomodel! Tijdens FOTOFEESTJE zijn er hapjes en drankjes aanwezig, er wordt een echt feestje gebouwd!

Kamer metamorfose tips! (pimp my room):
Dinsdag 6 november van 15.30-17.30 uur in Doc.shop
Heb je een kamer waar je niet hellemaal tevreden mee bent en wil je dat op een simpele manier veranderen of een beetje opfleuren, dan kan dat tijdens deze workshop. Onder begeleiding van een interieurarchitect kunnen jongeren vragen stellen over sfeer, inrichting, kleur, meubels, plaatjes en nog veel meer… Door het maken van een sfeer collage en met behulp van nuttige tips en informatie van de stylist kan jou kamer worden gepimpt.

Collages maken:
Dinsdag 20 november van 15.30-17.30 uur
Collages maken door middel van plakken en knippen in het teken van de rechten van het kind.

Sinterklaas surprise maken:
Donderdag 29 november van 16.00-18.00 uur
Heb je hulp nodig bij het maken van een surprise? Bij Doc.shop is allerlei materiaal voorhanden om de blits te maken.
Introductie documentaire maken:
Maandag 17 december van 19.00-21.30 uur.

Hoe maak je een documentaire? Wat komt daar allemaal bij kijken? Een echte filmmaker komt naar Doc.shop om ons dit allemaal uit te leggen. Misschien maken we wel een heuse videoclip!NIEUW BIJ DOC.SHOP 'JEUGDPANEL'


Doc.shop “jeugd panel”


Ben je tussen de 14 en 24 jaar en wil je ook mee beslissen, een stem uitbrengen of mee discussieëren. Beschik je over genoeg energie en creativiteit of heb je ontzettend veel goede ideeën dan is het Doc.shop panel echt iets voor jou…… Samen kunnen we nieuwe activiteten, projecten, workshops en nog veel mee realiseren.

Heb je interesse!!!!!!!!!!
Meld jedan nu aan via doc.shop@planet.nl
Onder vermelding van: docshop ‘jeugd panel’, je leeftijd en naam!

Doc.shop is te vinden in wijkgebouw Romeynshof in Ommoord
Stresemannplaats 83068 JL Rotterdan
Tel. 010-4202313

HET CALANDKOOR HEEFT PLAATS VOOR NIEUWE LEDEN


Kunt u (nog) zingen, zing dan mee.


Deze zangvereniging bestaat uit een gemengd koor met thans 38 leden en repeteert in Ommoord.

Het repertoire is zeer gevarieerd en wordt gekenmerkt door het motto ‘van klassiek en opera tot musical en spiritual’. Rustige, soms gedragen muziek wordt daarbij afgewisseld met pittige, snelle stukken.

In 2005 vierde het koor haar 25 jarig bestaan met een jubileumconcert in de “Open Hof”.

Het koor staat onder de vakkundige en bezielende leiding van dirigent Marlous Smit, o.a. bekend van de jaarlijkse concerten in ‘Het Park’ tijdens de ‘Dag van de Romantische Muziek’. van het eveneens onder haar leiding musicerende salonorkest ‘Bonjour Madame’.Sinds 2 jaar repeteren wij ’s woensdagsavonds van 20.00 uur tot 22.15 uur in een zaal in het flatgebouw aan de BERTRAND RUSSELLPLAATS 20

Misschien iets voor u?
Komt u dan eens vrijblijvend een avondje luisteren. U hoeft geen noten te kunnen lezen.

Enig muzikaal gevoel en het vermogen om wijs en maat te kunnen houden kwalificeren u als aspirant voor het lidmaatschap.
Wel hanteren wij een leeftijdgrens van 66 jaar.

Informatie:
Info: Gerard Ven 010 – 414 79 91 en Kees van Tongeren 010 – 785 41 06.

INFORMATIEPUNT OMMOORD ZOEKT MEDEWERKERS


Het Informatiepunt Ommoord van de BOO is 9 dagdelen per week geopend. Door de vrijwillige medewerkers wordt informatie verstrekt aan bewoners van Ommoord, door middel van folders, woonkrant en andere periodieken. Als een vraag niet direct is te beantwoorden, dan wordt geprobeerd het antwoord op internet te vinden.

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers die de huidige collega’s willen komen assisteren.

Wij zijn op zoek naar mensen die in Ommoord wonen en het leuk vinden om medebewoners advies te geven en bereid zijn één tot twee dagdelen per week bezoekers te woord te staan. Kennis hebben wij het gebruik van een PC is een pre.

Belangstelling?
Neem dan contact op met het Informatiepunt dat gevestigd is in de wijkaccommodatie Romeynshof, Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam. Telefoon: 010 - 420.65.76 of per e-mail: secretariaat@boo.nl.

Het informatiepunt is geopend op maandag van 13.30 uur - 15.30 uur van dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur - 11 .30 uur en van 13.30 uur tot 13.30 uur tot 15.30 uur.

BADMINTONCLUB OMMOORD ZOEKT LEDEN


Badminton Club Ommoord zoekt nieuwe leden en heeft daarom speciaal voor u een superactie! Wordt lid in 2007 en betaal geen inschrijfgeld t.w.v. € 15,=

Heeft u in de vakantie lekker op de camping of op het strand staan badmintonnen? En dacht u, het blijft leuk dat overslaan? Kom dan snel eens vrijblijvend met ons meespelen, want bij ons houdt u dat gezellige vakantie gevoel, terwijl u wel super gezond bezig bent!

Badminton is een individuele sport, maar door lid te worden van een vereniging wordt het een echte teamsport! Bij Badminton Club Ommoord kunt u op elk gewenst niveau komen sporten, we hebben dit seizoen weer diverse teams die meedoen in de competitie op verschillende niveau’s. Als de wedstrijden gespeeld worden, dan telt niet alleen de individuele score, maar ook de score die het team behaald heeft. Zo krijgen we dus een hele gezellige sport waar je niet alleen je best doet voor jezelf (individuele score) maar ook je teamleden aanmoedigt (teamscore).

Maar ook als u geen zin heeft om in een team te gaan spelen en gewoon gezellig op de maandag, woensdag of vrijdag een shuttle wil komen slaan dan is dit mogelijk. Bij Badminton Club Ommoord zijn namelijk ook een groot aantal leden lid welke geen competitie spelen, maar wel erg hun best doen om onderling super spannende wedstrijden te spelen! En als uw zoon of dochter het badmintonnen op de camping ook wel erg leuk vond ( en u dat net even iets sportiever vindt dan de Playstation, Game boy, X-box of de Wii), dan hebben we ook nog een hele leuke jeugdafdeling.

Dus wilt u gezellig en sportief bezig zijn, op hoog niveau, gemiddeld niveau of puur recreatief, dan zijn wij de vereniging voor u. Kom gerust eens kijken en/of meedoen en let op, want als u lid wordt in 2007 dan hoeft u geen inschrijfgeld t.w.v. € 15,= te betalen. BCO speelt samen met korfbalvereniging Wion in de Wion hal, op het adres: Max Planckplaats 300 te Rotterdam – Ommoord. Als er nog vragen zijn dan kunt u die natuurlijk in de hal stellen aan één van de badmintonners of u kunt op de website kijken:
www.bcommoord.nl. Ook kunt u contact opnemen met: Fons Rienstra 010 – 418 82 16 of met Roxanna van der Wal 010 – 220 47 86.