vrijdag 30 november 2007

ER KOMEN GEEN WONINGEN OP HET OMMOORDSE VELD!


Waarschijnlijk is het al bekend, maar het is gelukt! Wethouder Karakus heeft beloofd dat het Ommoordse Veld open en groen blijft.


In de gemeenteraad werden twee moties ingediend. Arno Bonte van GroenLinks diende een motie in voor het Wollefoppenpark en Tom Harreman van de PvdA voor het Ommoordse Veld. Leefbaar Rotterdam had aanvankelijk een voorbehoud gemaakt voor het Wollefoppenpark, maar uiteindelijk werden beide moties door alle partijen in de raad ondertekend. Het Ommoordse veld werd door iedereen genoemd en men had duidelijk veel sympathie voor de actie. Dat gold ook voor de wethouder. Hij stelde voor het plan om woningen te bouwen in het Ommoordse Veld en het Wollefoppenpark, precies zoals de actiegroep het graag wilden, uit de Stadsvisie te schrappen. De heer Harreman vroeg nog exact na of dat betekende dat er dus geen woningen gebouwd zouden worden en toen de wethouder die verzekering kon geven, werden de moties ingetrokken omdat ze overbodig waren.

woensdag 21 november 2007

WORKSHOP VERKEERSVEILIGHEID RONDOM BASISSCHOLEN


Op dinsdag 27 november 2007 wordt op basisschool de Kruidenhoek een workshop verkeersveiligheid rondom basisscholen gehouden. De workshop is bedoeld voor ouders en medewerkers van de Kruidenhoek en voor direct omwonenden.

Het halen en brengen van kinderen bij basisscholen veroorzaakt vier maal per dag gedurende enig moment een specifieke verkeerssituatie. Soms leidt dit tot hinder van het verkeer in de omgeving of tot verkeersonveiligheid voor de kinderen van de school. De workshop is bedoeld om knelpunten en oorzaken te benoemen, waarbij voorstellen voor verbetering kunnen worden gedaan.

De betrokkenheid van omwonende en/of belanghebbende bij de school is belangrijk bij het zoeken naar oplossingen voor de mogelijke knelpunten. Zij kunnen dat doen door deel te nemen aan de workshop. De workshop is van 19.30 tot ca. 22.00 uur.


Wilt u meer informatie voorafgaand aan de workshop dan kunt u contact opnemen met de deelgemeente Prins Alexander. U krijgt dan aanvullende informatie of er wordt nader contact met u opgenomen. Dat kan via e-mail of telefonisch: Robsecretariaat@prinsalexander.rotterdam.nl of (010) 286 82 64.
op de pagina staat -->

maandag 19 november 2007

CU STELT SCHRIFTELIJKE VRAGEN OVER OPVANG IN OMMOORD

Deelraadsfractie Prins Alexander

aan het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente Prins Alexander
Betreft: Opvang aan de Kelloggplaats in Ommoord


De fractie van ChristenUnie-SGP verneemt uit berichten in de media1 dat het Dagelijks Bestuur tot zijn verrassing kennis heeft genomen van de plannen van WBR en Pameijer om te komen tot een opvang van ex-psychiatrische patiënten in woningen gelegen aan de Kelloggplaats in de wijk Ommoord. Naar aanleiding hiervan legt zij de volgende vragen aan u voor:
De deelgemeente is volgens de berichten in de media niet door WBR of Pameijer tevoren geïnformeerd. Klopt dit?


Hebben WBR en Pameijer van tevoren overleg gehad met de politie en/of andere betrokkenen (bijvoorbeeld het buurtopbouwwerk en bewonersverenigingen) en duidelijke afspraken gemaakt over het voorkómen ofwel tegengaan van overlast?

Wat is het oordeel van het Dagelijks Bestuur over een dergelijke relatief grote voorziening aan de Kelloggplaats, mede in het licht van het voornemen om een voorziening voor Maatschappelijke Opvang aan de Elliotplaats c.a. te realiseren?

Past vestiging van deze opvang voor ex-psychiatrische patiënten wel in de wijk Ommoord?

Dreigt er geen situatie waarin sprake is van ‘overbelasting’ van een wijk met dit type voorzieningen?

In overleg met het gemeentebestuur van Rotterdam zou de deelgemeente Prins Alexander in totaal drie voorzieningen voor Maatschappelijke Opvang in de deelgemeente realiseren. Staat de door WBR en Pameijer voorgenomen voorziening aan de Kelloggplaats geïsoleerd ten opzichte van de overige drie voorzieningen in de deelgemeente, met name die aan de Elliotplaats c.a. in Ommoord?

Is er overleg geweest tussen WBR, Pameijer en bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam?

Ziet het Dagelijks Bestuur, mede gelet op het ingezette traject Maatschappelijke Opvang, een rol voor zichzelf weggelegd in het proces rond de Kelloggplaats en zo ja, welke rol en zo nee, waarom niet?

Kunnen WBR en Pameijer deze plannen doorzetten zonder enig overleg met de deelgemeente? Zou u de initiatiefnemers erop willen wijzen dat zij een sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van alle bewoners in de deelgemeente?
Is het Dagelijks Bestuur voornemens actie met het oog op deze plannen te ondernemen in het belang van de bewoners van Ommoord, met name die aan de Kellogplaats en in de nabije omgeving ervan wonen?


19 november 2007
Jan A. Schippers,
Fractievoorzitter ChristenUnie-SGP in de deelraad Prins Alexander

zaterdag 17 november 2007

SENIOREN WELZIJNSMARKT


Vrijdag 16 november werd in de wijkaccommodatie Romeynshof een senioren welzijnsmarkt gehouden.

De hele dag was het gezellig druk met bezoekers die zich op een breed terrein voor en over welzijn voor ouderen konden oriënteren. Uiteraard waren de verschillende zorgaanbieders aanwezig, maar ook stands met lectuur voor ouderen, de werkgroep Ouderenproof en een stand waar kleine reparaties aan rollators uitgevoerd konden worden.

Al met al kunnen de organisatoren terug zien op een geslaagde dag die zeker in een behoefte heeft voorzien

DAG VAN DE KINDERRECHTEN


20 november is dag de dag van de kinderrechten.
In het kader hiervan vindt van dinsdag 20 november t/m donderdag 22 november de tentoonstelling 'RECHT .... EN ZO HOORT HET!'plaats in de wijkaccommodatie Romeynshof plaats.

De tentoonstelling is tijdens de openingstijden van de Romeynshof (maandag t/m vrijdag van 03.30 uur tot 22.20 uur) te bezoeken.

Meer informatie over de rechten van het kind zijn te vinden op de website
www.defenceforchilderen.nl .

Uiteraard is er ook informatie te vinden op de website
www.doc-shop.nl

vrijdag 16 november 2007

GROENE DUIM VOOR WESTELIJKE WIJKTUIN

Het initiatief van de Bewonerscommissie Curieflat en tuinopruimploeg (TOP!) voor de 'Aanpak Westelijke Wijktuin Ommoord' is als één van de 65 goedgekeurde projecten uitgekozen.

Ook deze duim werd op 16 november uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de Bewonerscommissie Curieflat.

We kunnen ons verheugen op een toekomstige verbetering van het Ommoord groen!

In het Infopunt Ommoord is een boekje over de wijktuin te koop voor € 1,50. Een mooi naslagwerk als u iets meer wil weten over het ontstaan van deze unieke tuin. (Het infopunt is geopend op maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 11.30 uur en van 13.30 uur tot 5.30 uur).

WANDELEN OP HET OMMOORDSEVELD


Komt u meewandelen op het Ommoordseveld? Op zondag 25 november organiseert de werkgroep “Ommoordseveld Open en Groen” een wandeling door het prachtige gebied. De start is om 14.00 uur bij de kinderboerderij de “Blijde Weide”. Met deze wandeling vragen we de aandacht voor het Ommoordseveld.

In de raadsvergadering op 29 november gaat het stadsbestuur een beslissing nemen over de bebouwingsplannen. Het college van Burgemeester en wethouders is voornemens om tussen de 200 en 450 villa’s op het Ommoordseveld te gaan bouwen.

Op zondag 25 november gaan we met z’n allen genieten van het mooie natuurgebied. Er zal er informatie beschikbaar zijn voor wandelaars en groenliefhebbers en wie weet komt zelfs Zwarte Piet nog wel iets rondstrooien voor de kinderen.

OPZOOMER MEE IN DECEMBER


MAAK ER EEN FEEST VAN MET UW BUREN

December. Een maand om met familie en vrienden van te genieten. In Rotterdam wordt ook een andere belangrijke groep niet vergeten: buren. In honderden Rotterdamse straten vieren buren elk jaar samen Sinterklaas, Kerst of Oud & Nieuw.

Al deze grote en kleine straatfeesten helpen om de sfeer in de stad te verbeteren. Want buren die elkaar kennen, groeten elkaar en staan eerder voor elkaar klaar. Op de achterzijde van deze nieuwsbrief vertellen enkele Rotterdammers hoe dat gaat in hun straat.

Vier Sinterklaas, Kerst of Oud & Nieuw met uw buren. Opzoomer Mee helpt om er wat moois van te maken.

HET OPZOOMERAANBOD AANBOD

FEESTPAKKET
+ Waardebon van 150 euro als bijdrage voor uw straatfeest(en)
+ Versiering 50 meter feestlint en 30 huisjes voor in de kerstboom of als slinger
+ Kortingsbon voor een lichtslang van 45 meter. U betaalt slechts 10 euro
+ Wenskaarten (50 stuks) om alle buren een goed 2008 te wensen

KERSTBOOM MET PIEK
Uw straat kan ook gratis een kanjer van een kerstboom van 6 à 7 meter krijgen.
Gemeentewerken plaatst de boom op 11 december en zet er meteen een Opzoomerpiek op. Lees wel eerst de spelregels voordat u een kerstboom aanvraagt.

Zorg dat uw aanvraag voor de kerstboom op 30 november binnen is. Daarbij geldt ook de spelregel: op = op.

Uw straat moet 50 woningen tellen. Telt uw straat minder woningen? Werk samen met andere straten in uw buurt. Lukt dat niet… neem dan contact op met Opzoomer Mee.

Zorg dat de plek van de boom bereikbaar is. Als de wagen van Gemeentewerken de plek niet kan bereiken, kan de boom niet worden geplaatst.

Uw straat versiert de boom en houdt er een feest of bijeenkomst. Vanaf 18 december controleert Opzoomer Mee steekproefsgewijs of alle kerstbomen zijn versierd. Niet versierde bomen kunnen aan andere straten worden gegeven.

U ruimt de boom zelf op. Zaag de boom na de feestdagen in stukken en ruim hem op. Vanaf 10 januari kijkt Opzoomer Mee of alle bomen weg zijn. Straten die hun kerstboom niet opruimen, kunnen volgend jaar geen kerstboom aanvragen.

woensdag 14 november 2007

WEBSITE OPEN HOF


Ook nu biedt de "Open Hof"site weer veel nieuws, dus ..................


Surf ook eens naarwww.openhof-ommoord.nldag en nacht geopend. Actualiteit = specialiteit van deze site !!!


Surf ook eens naar http://www.openhof-ommoord.nl/ dag en nacht geopend

SINT NICOLAAS ZEND ZIJN VERSPIEDERS


De Sint Nicolaas-gekte gaat weer beginnen, al is er wel in toenemende mate concurentie van de Kerstman. Dat beide heren elkaar niet vertrouwen en al het mogelijke doen om te zorgen dat zij veilig de kinderen en oudjes in Ommoord kunnen bezoeken blijkt wel uit deze foto die ons werd toegezonden door een bewoner die wat ongebruikelijk figuren op het dak van de Hesseplaats spotte.

zondag 11 november 2007

GROENE DUIM’ EN BOEKJE VOOR HEIDEBES


‘Historische Commissie van Bewonersvereniging “Heide-Bes” wint prijs en vindt een sponsor voor haar boekje over de geschiedenis van de Ommoordse Polder.’
Aanstaande vrijdag 16 november ontvangt de Historische Commissie een ‘Groene Duim’ voor de historische wandeling Ommoordseweg. De prijs (in natura) wordt uitgereikt in het Stadhuis door wethouder Lucas Bolsius en portefeuillehouder Paul Paulusma van de Deelgemeente Prins Alexander. De historische commissie is heel blij met deze ‘beloning’ omdat het een grote stap voorwaarts is in hun ambitieuze plannen namelijk: De geschiedenis van de Ommoordse Polder in kaart brengen.


Zij willen dit doen door o.a. een lesbrief voor basisscholen in Ommoord te maken, een boekje samen te stellen met daarin opgenomen: foto’s, kaarten en verhalen en natuurlijk de historische wandeling Ommoordseweg. Deze voormalige Ommoordseweg liep 3,5 km slingerend door het polderlandschap vanaf Terbregge tot aan Oud-Verlaat. In de jaren 60 is hier de wijk Ommoord verrezen daarmee de geschiedenis van de kaart vegend.


Het boekje wordt in een oplage van 750 exemplaren gedrukt in 2009, het jubileumjaar van Bewonersvereniging “Heide-Bes”. Als sponsor van het drukwerk heeft zich een bewoner uit de Heide-Bes buurt gemeld, die een drukkerij heeft. De heer Kruithof Kremer van drukkerij Protocol BV uit Zoetermeer zegt daarover: ‘Ik las in de krant over dit initiatief en vond dat zo leuk dat ik met mijn bedrijf graag de opmaak, het drukwerk en het binden van het boekje voor mijn rekening neem. Volgens mij wordt het een verzamelstuk voor mensen uit Ommoord en wellicht de gehele Polder Prins Alexander. De wandelroute langs historische bomen en oude huizen heb ik gezien en zal ik zeker gaan lopen’.


Het boekje zal ongeveer de periode vanaf ca. 1770 tot aan 1965 beschrijven. De eerste stappen zijn nu gezet en verzilverd: de oude bomen behorend bij de voormalige boerderijen langs de Ommoordseweg, (en nog steeds in de wijk staan) worden nu gemarkeerd en behouden. Dit alles in samenwerking met de medewerkers van Gemeentewerf Alexanderpolder.


De Historische Commissie van de “Heide-Bes” kijkt uit naar de uitreiking van de ‘Groene Duim’ op de Coolsingel a.s. vrijdag 16 november om 20.00 uur.

donderdag 8 november 2007

WOONBRON START PROEFPROJECT IN KNIKFLATSConciërge zorgt voor gemak en veilig gevoel


In Frankrijk en Engeland is het de gewoonste zaak van de wereld, maar voor Nederland is het uniek: een conciërge in een appartementencomplex. Woonbron start in de gerenoveerde Knikflats aan de Albert Schweitzerplaats en de Briandplaats een proefproject met het plaatsen van conciërges. Deze dragen niet alleen bij aan een veilig gevoel bij de bewoners, maar bieden ook allerlei servicediensten.


Woonbron heeft in beide flats een woning gereserveerd op de begane grond voor een gezin of echtpaar dat de functie heeft van conciërge. De conciërge krijgt in de centrale hal een eigen balie. Overdag en tijdens een deel van de avond is de conciërge aanwezig om bewoners en bezoekers te ontvangen. De conciërge houdt een oogje in het zeil en kan door zijn aanwezigheid eventuele overlast snel signaleren. Bij problemen schakelt hij de politie in.


Naast deze signalerende functie biedt de conciërge verschillende servicediensten. Hij bemiddelt tussen vraag en het aanbod op het gebied van zorg, gemak en comfort. Voorbeelden van mogelijke diensten zijn: het aannemen van pakjes, kleine klusjes in huis, het verzorgen van planten of huisdieren tijdens vakantie, fietsreparaties en het beheren en verhuren van de algemene ruimte in het complex. Voor de diensten betalen bewoners een vergoeding.
De onlangs gerenoveerde appartementencomplexen aan de Albert Schweitzerplaats en de Briandplaats zijn zeer geschikte locaties om het nut van een conciërge te testen. Woonbron heeft deze complexen na de renovatie bestemd voor 55-plussers. Dit zijn doorgaans mensen die kiezen voor een rustige omgeving, gesteld zijn op hun privacy en service belangrijk vinden. Een conciërge kan bijdragen aan het woongenot en het leveren van service. De aanwezigheid van een conciërge leidt vooralsnog niet tot huurverhoging.


Via verschillende wegen is Woonbron nu op zoek naar twee geschikte echtparen of gezinnen. Naar verwachting starten de conciërges begin 2008.

woensdag 7 november 2007

PERSBERICHT PVDA PRINS ALEXANDER

PvdA betreurt het vertrek van twee fractieleden.

Het bestuur van de onderafdeling Prins Alexander en de deelraadsfractie van de PvdA betreuren het vertrek van de fractieleden Eekhof en Kooijman.

Bestuur en fractie hebben vast moeten stellen, dat de heren Eekhof en Kooijman zich niet kunnen vinden in de lijn die het bestuur en fractie hebben vastgesteld. Bestuur en fractie hebben besloten niet in te gaan op de inhoudelijke redenen van hun vertrek.

Ondanks de verschillen in opvattingen past het zowel het bestuur als de fractie beide partijgenoten te bedanken voor hun grote inzet voor de partij en het raadswerk in het bijzonder.
Vooral Arie Eekhof heeft zich daarbij onderscheiden, omdat hij meer dan een decenium namens de PvdA lid is geweest van de deelraad van Prins Alexander. Daarbij manifesteerde hij zich op de hem bekende wijze: energiek en soms non-conformistisch.


Het bestuur en de fractie spreken hun waardering uit in de richting van de heren Eekhof en Kooijman dat zij hun zetel, zoals in het verleden in onze fractie is afgesproken, ter beschikking te stellen aan de PvdA.

Namens het bestuur van de onderafdeling Prins Alexander en de deelraadsfractie PvdA,
Gerard van der Maden, voorzitter bestuur onderafdeling
Radjen Choenni, fractievoorzitter

zaterdag 3 november 2007

DAG VAN DE DIALOOG IN OMMOORD


Tijdens de dag van de Dialoog in Ommoord zijn ongeveer 50 mensen met elkaar in gesprek gegaan. Het thema was "luisteren", en in ieder geval op deze dag werd er flink geluisterd. In de morgenuren werd op vrijdag 2 november aan twee tafels met elk 13 personen met elkaar gesproken.

De achtergronden waren dit keer heel verschillend. Ook cliënten van de Viersprong deden mee. Voor al zij waren heel opgetogen. Zulke leuke mensen om mee te praten, was het kommentaar achteraf. Men heeft genoten van de aandacht voor elkaar. In de avonduren hadden er ongeveer dertig mensen door de druilerige regen de weg naar de Viersprong gevonden. Iets minder dan waarop gerekend was maar ook hier verliepen de gesprekken in een gemoedelijke sfeer en met veel aandacht voor elkaar.

De gemiddelde leeftijd lag veel lager in de avonduren en er waren ook pubers en kinderen meegekomen. Een gemiste kans dat er geen jeugdtafel was voorbereid in de avonduren. Volgende keer beter.

vrijdag 2 november 2007

LAURENS EN ZORGKOMPAS BUNDELEN KRACHTEN


Dinsdag 30 oktober 2007 ondertekenden de bestuurders van Laurens en Zorg Compas een intentieverklaring om een fusie met elkaar voor te bereiden. Beide organisaties achten het samengaan noodzakelijk om aan de huidige ontwikkelingen in de zorgmarkt het hoofd te kunnen bieden en een sterke marktpositie te behouden.


Voor Zorg Compas, een zorgorganisatie in Rotterdam en Lansingerland biedt deze fusie mogelijkheden tot een stevigere positie in de markt, waardoor zij toekomstige uitdagingen, zoals kleinschalige zorg en zorgverlening aan huis, beter aan kan. Voor Laurens, een grote organisatie voor wonen, diensten en zorg in de stadregio Rotterdam, betekent de fusie een betere spreiding en dekking in de stadsregio Rotterdam. Daar waar in één wijk veel meer klanten zijn, kan in de kleinschalige teams efficiënter gewerkt worden. Daar waar meer locaties zijn in een wijk kan beter aansluiting worden gevonden met b.v. ziekenhuizen en zorg aan huis.
Door de fusie ontstaat een organisatie met een vijftigtal locaties en meerdere steunpunten, verspreid over bijna alle wijken in het werkgebied (Rotterdam, Lansingerland, Barendrecht, Capelle en Oostvoorne). Samen zijn Laurens en Zorg Compas de grootste werkgever in de regio Rotterdam op het gebied van wonen, diensten en zorg met volop mogelijkheden voor medewerkers om zich te specialiseren of verder door te groeien.


In beide organisaties is veel kennis over zorg, wonen en diensten. Door het samengaan kunnen klanten gebruik maken van deze brede expertise, in de huidige en nieuw te ontwikkelen dienstverlening. Ook als de zorgbehoefte toeneemt zijn binnen de nieuwe, grotere organisatie meer mogelijkheden om deze op de gewenste wijze in te vullen: in eigen huis, een verzorgings- of verpleeghuis, al dan niet in samenwerking met ziekenhuizen of andere medische zorg.

GROENE DUIMEN: WESTELIJKE WIJKTUIN OMMOORD


Het initiatief van de Bewonerscommissie Curieflat en tuinopruimploeg (TOP!) voor de 'Aanpak Westelijke Wijktuin Ommoord' is als één van de 65 goedgekeurde projecten uitgekozen.

Op 16 november a.s., 20:00 uur, zal in de Burgerzaal van het Stadhuis door de wethouder, de voorzitter van de jury en de portefeuillehouder van de deelgemeente de officiële Groene Duim uitgereikt worden.

We kunnen ons verheugen op een toekomstige verbetering van het Ommoord groen!

Met vriendelijke groet,

Rob Hoebe

INZ VRIJWILLIGERSCAFÉ PRINS ALEXANDER


Geachte vrijwilliger(s), Namens het Dagelijks Bestuur van de deelgemeente wil ik u, vrijwilliger in onze deelgemeente, langs deze weg hartelijk bedanken voor uw inzet in de afgelopen tijd. Zonder u zou onze deelgemeente niet de sprankelende woon- en leefgemeenschap zijn die zij nu is!
Het verheugt mij u te kunnen melden dat wij in Prins Alexander op woensdag 28 november als deelgemeente de spits gaan afbijten van het Rotterdamse festivallnZ vrijwilligersstad met het eerste deelgemeentelijke Vrijwilligerscafé Prins Alexander.

Ik wil u dan ook van harte uitnodigen voor het Vrijwilligerscafé Prins Alexander om samen met alle andere vrijwilligers uit onze deelgemeente op woensdag 28 november vanaf 16.00 uur naar Eetcafé Friends (Zevenkampsering 303) te komen. Daarnaast kunt u op deze vrijwilligersdag van 14.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur deelnemen aan een korte workshop in LLC Zevenkamp (Ambachtsplein 141). U kunt kiezen uit acht verschillende workshops over diverse thema's binnen het vrijwilligerswerk. Bij deze brief treft u een overzicht van deze acht thema's en een antwoordstrookje waarop u uw keuze(s) kunt aangeven. Tussen de rondes door kunt u van 16.00 tot 19.00 uur in Eetcafé Friends, tijdens het Vrijwilligerscafé Prins Alexander, uw collega-vrijwilligers ontmoeten en iets met hen eten en drinken. Bij gebleken succes zou dit café wel eens de eerste van een lange rij kunnen zijn.
Vrijwilligerscafé Prins Alexander en workshops Woensdag 28 november 2007 van 14.00-21.00 uur .

De volgende workshops zijn mogelijk van 14.00 uur tot 16.00 uur:

1. Diversiteit in vrijwilligerswerk
Een workshop gericht op bestuurders van vrijwilligersorganisaties. Diversiteit in het vrijwilligerswerk lijkt een logische zaak. In de praktijk blijkt het diversiteitbeleid vaak te blijven steken in het streven om bepaalde aantallen vrijwilligers binnen te halen, zodat de vrijwilligers van de organisatie een juiste afspiegeling vormen van de omgeving. Diversiteitbeleid is echter meer dan een gelijk aantal mannelijke en vrouwelijke vrijwilligers, of een x-aantal vrijwilligers uit etnisch culturele minderheidsgroepen of vrijwilligers met een functionele beperking. Diversiteit in het vrijwilligerswerk betekent o.a. dat de organisatie zich bewust is van de verschillen tussen mensen die onder de vrijwilligers te onderscheiden zijn en dat er een organisatieklimaat' heerst waarbij al die groepen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn. In de workshop wordt aandacht besteed aan hoe een organisatie met die verschillende aspecten van diversiteit in haar beleid aan de slag kan gaan. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan het beslechten van vooroordelen, clichés en stereotiepen die mensen over en weer van elkaar hebben. In de workshop is er volop ruimte voor de ervaringen van de deelnemers.

 2. Levensreddende handelingen
Wat kunnen we doen voor eenvoudige, maar 0 zo belangrijke levensreddende eerste handelingen. In een workshop kijken we welke mogelijkheden er zijn voor preventie en het kunnen toepassen van enkele handelingen bij levensbedreigende situaties, zoals stabiele zijligging en reanimatie. Naast korte inleiding zal het mogelijk zijn om een aantal handelingen te oefenen. Het gaat niet om beheersen, wel om even stil te staan en misschien te kiezen voor een vervolg.

3. Vrijwilligerstest en hoe verder
Een workshop waarin u zich kunt oriënteren op het vrijwilligerswerk en/of waarin u de mogelijkheden binnen het vrijwilligerswerk leert kennen en welke kwaliteiten u hierbij kunt inzetten.

4. Initiatieven met betrekking tot buurtparticipatie
In deze workshop wordt aangegeven hoe u gebruik kan maken van positieve krachten in de buurt, welke kansen en mogelijkheden er liggen om te komen tot een goede buurtgerichte samenwerking.

4. Groei en ontwikkeling vrijwilligers .
Hoe kan de ervaren vrijwilliger doorgroeien en zichzelf verder ontwikkelen.

De volgende workshops zijn mogelijk van 19.00 uur tot 21.00 uur:

1. Diversiteit in vrijwilligerswerk
Idem aan middagprogramma.

2. KenniZ aan de bar
Wat komt er allemaal kijken bij het draaien van een bar. En dan vooral bij de regelgeving voor het draaien van een bar. Natuurlijk is er de drank- en horecavergunning, die is nodig bij het schenken van (zwak) alcoholische dranken. En dan moeten er mensen binnen de organisatie een diploma sociale hygiëne hebben. En dan moeten er ook nog mensen een barinstructie krijgen. Wat betekent dat allemaal. Op die vragen gaan we in bij de workshop KenniZ aan de Bar. Een korte handleiding en aanbieden van materiaal om het draaien van de bar goed en volgens wettelijke richtlijnen te laten verlopen.

3. Sponsering
Sponsering voor vrijwilligersorganisaties. Hoe gaat dit in zijn werk?

4. Groei en ontwikkeling vrijwilligers
Hoe kan de ervaren vrijwilliger doorgroeien en zichzelf verder ontwikkelen.

Vrijwilligers die zich willen aanmelden, kunnen dit doen bij de deelgemeente Prins Alexander.

MIJN LOKET


De gemeente Rotterdam investeert in haar dienstverlening om u nog beter van dienst te zijn. Voor vragen aan de gemeente kunt u 24 uur per dag terecht op yyww.rotterdam.nl. Mijn Loket is een belangrijke uitbreiding van deze digitale dienstverlening.

Iedere Rotterdammer met een DigiD* kan zich bij het loket aanmelden en gebruik maken van maatwerk dienstverlening. Via Mijn Loket blijft u op de hoogte van zaken die bij u in de buurt of in uw deelgemeente spelen. Daarnaast kunt u per e-mail naar eigen interesse nieuws ontvangen over bijvoorbeeld wegopbrekingen, belastingen & heffingen of kunst & cultuur.
Verder kunt u met Mijn Loket de volgende zaken (binnenkort) met de gemeente regelen:
Status bekijken van uw lopende aanvragen bij de gemeente;

Aanvragen van een afschrift van uw persoonslijst (een lijst met uw persoonsgegevens zoals u bij de gemeente staat geregistreerd);
Aanvragen van een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA);
Aanvragen van een afschrift van een akte van de Burgerlijk Stand;
Het regelen van uw naamgebruik;

Een afspraak maken voor het aanvragen van uw paspoort of rijbewijs bij Stadswinkel Centrum.

U kunt voor alle vragen aan de gemeente uiteraard ook 24 uur per dag terecht bij 0800-1545 of tijdens kantooruren bij een van de stadswinkels.


BIGBAND NIGHT ROMEYNSHOF


De Sea Sound Bigband is een band met vele muzikale gezichten.

De Bigband bestaat uit een orkestleider met vijf saxofonisten, vier trombonisten, vijf trompettisten en maar liefst 4 zangeressen.

Hun repertoire bestaat uit vele bekende en dansbare muziekstukken, dus de voetjes kunnen van de vloer. Uiteraard spelen zij de muziek van de echte grondleggers van de Big Band, zoals Count Basie, Glenn Miller en Duke Ellington. Maar ook latin, funk, pop en zelfs rap is vertegenwoordigd in hun muziekstukken.

Zaterdag 10 november
Aanvang: 20.15 uur
Entree: € 6,00
Kaartverkoop vanaf vrijdag 2 november

SENIOREN WELZIJNSMARKT


Buurtwerk Alexander en de Stromen organiseren samen een Senioren Welzijnsmarkt. Er zijn deze dag verschillende instellingen en bedrijven uitgenodigd om hun aanbod van voorzieningen, diensten, activiteiten en producten te presenteren ter bevordering van het welzijn voor senioren.

Er zijn verschillende stands ingericht op het gebied van zorg, huisvesting, gezondheid, vervoer, veiligheid en belangenbehartiging waar informatie te krijgen is. De Senioren welzijnsmarkt is gratis te bezoeken en wij heten u welkom met een kopje koffie/thee met koekje.

Ook de vrijwilligers van het project Ouderenproof Ommoord zijn aanwezig en het is zeker de moeite waar een bezoek aan hun stand te brengen

Vrijdag 16 november, van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Wijkaccommodatie Romeynshof, Stresemannplaats 8

maandag 29 oktober 2007

DAG VAN DE DIALOOG


Geachte mevrouw, mijnheer,

Graag nodigen wij u uit voor de Dag van de Dialoog in Ommoord op vrijdag 2 november a.s.
in de Viersprong, John Mottweg 122.

De dialoog heeft dit jaar als thema : “Luister nou “.
Door heel Rotterdam worden aan meer dan 170 tafels de gesprekken georganiseerd.

Ook in Ommoord worden in de Viersprong een aantal tafels georganiseerd:

Overdag van 11.00 tot 14.30 uur met een gemeenschappelijke lunch rond 12.30 uur en ’s avonds vanaf 18.00 uur. We starten dan met een gezamenlijke maaltijd. De avond hopen we om 22.00 uur af te ronden.
U kunt uiteraard zelf beslissen of u overdag komt of in de avonduren.

De dialoog tafels worden georganiseerd door de Stichting Pameijer, Stichting Buurtwerk Alexander, de werkgroep Kleurrijk Ommoord en het opbouwwerk Ommoord.

Wij stellen het zeer op prijs als u aan deze dialoog wil deelnemen.

Met vriendelijke groeten

namens de organisatoren
Abdelaziz El Mghari
Myranda Mulder

Opbouwwerk Ommoord
John Mottweg 122
3068ZT Rotterdam
Tel 4200404

DB DEELGEMEENTE STAPT OPDagelijks bestuur ervaart geen werkbare relatie meer met een meerderheid van de deelraad.


Het dagelijks bestuur heeft vanmiddag in de deelraadsvergadering van Prins Alexander geconstateerd dat er geen werkbare samenwerking meer is met een meerderheid van de deelraad en heeft zijn ontslag aangekondigd. Aanleiding voor deze stap was een motie van de fracties van Leefbaar Rotterdam en CDA. In eerste instantie richtte de motie zich op het voeren van een juridische procedure door de deelraad tegen het ex-PvdA-raadslid P. Veenstra. Na enig beraad bleek al snel dat een dergelijke actie juridisch volstrekt onmogelijk is. Het besluit van de motie werd vervolgens aangepast tot een steunbetuiging aan de PvdA-fractie tot het instellen van een juridische procedure; echter zonder dat de overwegingen van de motie werden gewijzigd. Deze gewijzigde motie werd vervolgens aangenomen met 15 stemmen voor en 9 tegen. Van de PvdA-fractie stemden 3 leden voor de motie van de oppositie.


Het DB concludeerde dat het juridisch ontoelaatbaar is dat de deelraad voortijdig partij kiest in een civiele procedure van de PvdA tegen het ex-fractielid Veenstra. Het DB legde bij monde van voorzitter Krul en vice-voorzitter Van Duin uit, op deze wijze onvoldoende basis meer te zien in een werkbare relatie met een meerderheid binnen de deelraad.


Het DB betreurt de gang van zaken, waardoor de begrotingsbehandeling niet kon worden afgerond, en constateert dat de discussie in de deelraad wederom niet gaat over de belangen van burgers en het besturen van de deelgemeente, maar zich beperkt tot partijpolitieke onderwerpen; in dit geval zelfs een onderwerp dat zich strikt beperkt tot de PvdA-fractie.


Bij het vaststellen van de agenda van de deelraad van 29 oktober, verzocht fractieleider Meijer (Leefbaar Rotterdam) om aanpassing van de agenda. Spreker motiveerde het ingelaste agendapunt onder meer dat de hele raad last heeft van de negatieve beeldvorming betreffende de (voorgenomen) juridische procedure van de PvdA tegen Veenstra. Het DB ervaart de motivering die ten grondslag ligt aan de aangenomen motie als een gelegenheidsargument om een interne PvdA-kwestie te verheffen tot een agendapunt voor de beraadslaging van de deelraad.
In de overwegingen van het DB speelde voorts een rol dat de PvdA-fractie al vérgaande voorbereidingen getroffen had om juridische stappen te ondernemen omdat zij bedenkingen heeft betreffende het beheer van het fractiegeld door de heer Veenstra in de periode dat hij penningmeester van de PvdA-fractie was.

zondag 28 oktober 2007

KINDEREN UIT OMMOORD HELPEN KINDEREN MET DIABETES
DVD speler en films voor Diabeter

De stichting Diabeter, het behandelcentrum in Rotterdam voor kinderen en jongeren met diabetes (suikerziekte) krijgt / kreeg op 31 oktober een DVD speler uitgereikt door de organisatoren van de Spelletjesdagen 'Alle aandacht voor de jeugd'.
"Dit is een geweldig initiatief voor de kinderen die bij ons komen", zegt Henk-Jan Aanstoot, een van de bij Diabeter werkzame kinderartsen. "We gebruiken steeds vaker films als manier om zaken aan kinderen uit te leggen over diabetes en hoe ze dat moeten behandelen. Zo'n DVD speler kunnen we daarvoor heel goed gebruiken. Natuurlijk kan de speler ook gebruikt worden in de wachtkamer om eens even een leuk filmpje te kijken".


De DVD speler en een aantal films zijn aangeschaft met de opbrengst van een grote startzaterdag, de dag waarmee - inmiddels al 5 keer - het culturele en kerkelijke seizoen gestart wordt op het plein van Winkelcentrum Hesseplaats in Rotterdam-Ommoord.
"Er worden op die dag in het kader van 'Alle aandacht van de jeugd' allerlei activiteiten georganiseerd zoals o.a. spelletjes, schminken & knutsels. De kinderen kunnen daarvoor een speciale spelletjes-strippenkaart kopen voor 1 euro en daarmee 5 activiteiten doen, en ze krijgen er limo & snoep voor. De opbrengst hiervan en soms de donaties van bezoekers zijn 100% voor het voor die dag gekozen goede doel (liefst een 'kinderdoel') en dit keer werd het dus de DVD speler voor Diabeter" aldus Margreet Vlastuin, die samen met Ben Gramberg van brasserie 'De verandering' deze dagen organiseert, met ondersteuning van Buurtwerk Alexander & Sport Stimulering en dankzij sponsoring van ComWonen, Woonbron, Wink.ver.Hesseplaats.


"Voor de spelletjesdag op Koninginnedag hadden we contact gezocht met de bekende Stichting DaDa, die veel doet voor kinderen die in ziekenhuis of elders moeten verblijven, en gespaard voor de kinderafdeling van het IJsselland Ziekenhuis en dat was zo leuk om te doen, dat we aan hen gevraagd hebben of er nog iets was in onze buurt en dat werd Stichting Diabeter."
Henk-Jan Aanstoot: "Wat het zo bijzonder maakt is dat doordat allerlei kinderen spelletjes speelden op die dag en daar kaartjes voor kochten ze zo hebben gezorgd dat de kinderen hier worden geholpen!"


NOOT OVER DIABETER: Stichting Diabeter is een nationaal centrum voor diabeteszorg aan kinderen en jongeren. Inmiddels worden zo'n 500 kinderen uit Rotterdam Rijnmond, maar ook uit de rest van Nederland daar voor hun Diabetes behandeld. Diabeter werkt daarbij nauw samen met het Erasmus MC Sophia, IJsselland Ziekenhuis en St. Franciscus Gasthuis. Diabetes is voor kinderen een lastige ziekte die niet genezen kan worden, maar wel goed behandeld. Bij die behandeling moeten kinderen en hun ouders zelf veel weten en kunnen: insuline spuiten, glucose(suiker) waarde in hun bloed prikken en meten, veel over voeding en activiteit weten en veel meer. Daarvoor geeft Diabeter de medische begeleiding en educatie. Juist voor het leren van al die zaken is de DVD-speler een welkom geschenk. Het belang van goede diabeteszorg zit hem in het feit dat kinderen zich dan niet alleen veel beter voelen en functioneren, maar ook voorkomt dat ernstige complicaties van diabetes die 15-20 jaar later kunnen gaan ontstaan (meer informatie op www.diabeter.nl)
In Nederland hebben zo'n 6000 kinderen tot 15 jaar diabetes. Jaarlijks wordt de ziekte bij zo'n 500 kinderen vastgesteld en elk jaar stijgt dat aantal met 3%. Ook komt de ziekte op steeds jongere leeftijd voor. Goede diabeteszorg kan de gevreesde complicaties van diabetes uitstellen en afstellen.
Juist deze week wordt de landelijke collecte voor diabetes gehouden. Ook is het op 14 november werelddiabetesdag, speciaal in het teken van kinderen met diabetes (zie
www.worlddiabetesday.org)

GRATIS FIETS GRAVEREN

Fietsers let op! U kunt gratis uw postcode in uw fiets laten graveren. Deze actie wordt u aangeboden door de deelgemeente Prins Alexander. SDW (Service Dienst Werk) graveert uw fiets gratis op diverse locaties in de deelgemeente.


Mocht uw fiets onverhoopt kwijt of gestolen zijn en hij wordt terug gevonden dan is het met de postcode eenvoudig te achterhalen wie de eigenaar is. Het loont dus om even langs SDW te gaan om de postcode in uw fiets te graveren!Waar vindt u SDW?


Op woensdag 31 oktober is SDW te vinden op het Poolsterplein (in de buurt van Zeeman) van 9.30 - 16.30 uur;


Vrijdag 2 november bij de fietsenstalling SDW - NS station Alexander, 9.30 – 16.30 uur;

Woensdag 7 november Hesseplaats (markt) bij Nelson Schoenen, 9.30 – 16.30 uur;

Vrijdag 16 november Het Lage land, Marinus Bolkplein 11, bij Sonor, 9.30 – 16.30 uur.

vrijdag 26 oktober 2007

24 UUR SPORT VOOR ROEMENIË

Zaterdag 27 oktober organiseert de jeugd van T.V. Alexanderstad 24 uur Sporten voor Roemenië
De hele dag worden op de tennisbaan clinics gegeven. Tennis, minitennis, badminton, tafeltennis, sqinniz en ballenkanon. Nog nooit getennist? Dan is dit de kans. Rackets en ballen zijn aanwezig. Buiten de baan zijn er tal van activiteiten in de hal, deze kunnen tegelijkertijd met de sporten op de banen worden gedaan.

Van 9.00 tot 11.00 uur 2 t/m 7 jaar.
Van 11.00 tot 13.00 uur 5 t/m 10 jaar.
Van 13.00 tot 16.00 uur 8 t/m 12 jaar.
Van 16.00 tot 20.00 uur 10 t/m 14 jaar.
(De kinderen mogen de hele dag blijven, de tijdsindeling is gemaakt, omdat op die tijden speciaal aandacht aan desbetreffende leeftijdsgroep geschonken wordt.)
Vanaf 20.00 uur vanaf 15+ en volwassenen.

Om 20.00 uur wordt er ook een demonstratie Cardio tennis gegeven. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich per e-mail aanmelden. Vanaf de nachtelijke uurtjes worden tot 7.00 uur zondagmorgen de racketsporten herhaald. Om 7.00 uur is het ontbijttoernooi, wilt u hieraan deelnemen dan kunt u zich per e-mail opgeven.
E-mail: tva98@planet.nl. Adres: Ommoordseweg 34.
K

osten deelname: e 2,50 p.p. Dit bedrag gaat rechtstreeks naar Roemenië, zie ook www.carefoundation.nl

donderdag 25 oktober 2007

HET OMMOORDSEVELD MOET GROEN BLIJVEN


Het aanbieden van ruim 5.000 handtekeningen aan de wethouder.

TOESPRAAK VOORZITTER BWB BEW. ORG. OMMOORDMeneer de voorzitter, geachte raadsleden, op de eerste plaats dank voor de gelegenheid om even in te spreken als burger van Rotterdam mede namens de werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord (BOO), die zeer betrokken is met welzijn van de bewoners en de leefomgeving in Ommoord.

Het gaat nu om de “STADSVISIE ROTTERDAM, RUIMTELIJKE ONTWIKKE-LINGSSTRATEGIE 2030”. Indien deze visie zou worden uitgevoerd zoals in het con-cept staat aangegeven, moet ik zeggen dat het geen goede visie is. Een afkeuringwaar-dige visie dus. Het is een voortzetting van de afbraak van de leefomgeving. Daar kom ik later nog even op terug.
Het plan om te willen bouwen op een natuurhistorisch terrein is het afbreken van een stuk natuur zoals men niet meer tegen komt. Immers, het is het laatste stuk natuur dat is gelegen op de laatste laag veen van de in het verleden afgestoken turf. Dat is ook de reden waarom het Ommoordse Veld steeds moerassig is en zal blijven. Ook na een be-bouwing.

Zeker, Rotterdam strijkt een aardige cent op met de verkoop van de grond (lees moeras). Maar na één of twee jaar van de bebouwing begint te ellende. Betaalt Rotterdam dan net zo graag, gul en enthousiast mee aan het onderhoud en/of schade aan de bouwsels en woonomgeving, als dat men de grond heeft verkocht? Of is het “verkoop met garantie tot aan de voordeur van de notaris”.
Ommoord als zodanig is ook te vroeg gebouwd. Alles blijft verzakken omdat de onder-lagen blijven inklinken. En dan heb ik het nog niet over de onderhoudskosten die dat met zich meebrengt. Geachte commissieleden, de deelraad moet nu al jaren op haar knieën liggen om geld van de Coolsingel te krijgen voor het onderhoud van het verpau-perend Ommoord.
Geachte commissie, dit was een stukje praktische overweging om zeker niet op het Ommoordse Veld te willen bouwen.

Geachte commissie, als u van plan bent om de bouwplannen toch door te zetten dan moet u zich wel bedenken dat u de groene long uit Ommoord rukt. Een groene long die leeft bij en voor de mensen. Niet alleen uit die van bewoners van Ommoord maar ook voor veel mensen daarbuiten.
Wat denkt u als het Ommoordse Veld zou worden bebouwd? Een oase zal te niet worden gedaan. Een historisch stuk natuur aan de oude Rotte, dat beeldbepalend is. Niet alleen van Ommoord maar ook van Rotterdam. Het Ommoordse Veld en de nabijgelegen Wijk-tuin zijn oases, die liggen binnen al dat beton wat daar omheen is gebouwd.

Het Ommoordse Veld is een natuurlijke toegang tot de zeer druk bezochte kinderboerde-rij “De Blijde Wei”. Wat u in andere natuurgebieden zoekt maar wellicht niet tegenkomt dan is de kans zeer groot dat dat wél in Ommoord te vinden is.
Waar vindt men zoveel wilde hyacinten, wilde orchideeën, verschillende soorten uilen, bruine kikkers, valken, verschillende soorten spechten en ander klein gedierte tussen het groen binnen een oppervlakte van ca 500 m², zo dicht bij de bewoonde wereld? Daarom worden er daar zeer regelmatig natuurexcursies gehouden. Jawel, in Ommoord, een woonwijk van de deelgemeente Prins Alexander.

Ik doe hierbij een beroep op uw natuurhistorisch besef, op uw geweten en op uw verant-woordelijkheid als raadsleden van de gemeente Rotterdam naar de Deelgemeente Prins Alexander, naar de bewoners van Ommoord. Ik doe een beroep op u wijsheid om een goed- weloverwogen besluit te nemen.
“Laat welvaart niet altijd zegevieren boven welzijn”. Er zijn grenzen.
Rotterdam heeft, zoals u wellicht weet, al een grote blunder gemaakt.
U kunt zorgen dat er, met de huidige Visie Rotterdam 2030, geen tweede in het verschiet ligt. Herzie de “Visie Rotterdam, Ruimtelij
ke Ontwikkelingsstrategie 2030” en veeg de rode stippen van Ommoord van uw planning.
Wellicht had u al verwacht dat er tegen deze Visie zou worden geageerd, anders had men de stippen wel een andere kleur gegeven. Laat Ommoord met rust met het motto: “BOUWEN IN HET GROEN, DAT MOETEN- EN WILLEN WE NIET DOEN” .
U zou u zelf tegenspreken als u eerst besluit om het groen in Rotterdam beter te laten worden in het kader van het GROENJAAR 2008 en dan enige tijd later een mooi groengebied tot woonwijk te bombarderen. U zou dan niet meer geloofwaardig zijn.

Kom later ook niet met alternatieven of compromissen van; wel bouwen mits, mits enz. zoals in de laatste consultatiefase Stadsvisie is weergegeven. Besef dat als er bijvoor-beeld één paal wordt geslagen in of aan de rand van het Ommoordse Veld het gehele gebied al als beschadigd kan worden beschouwd. Het bekende gezegde: “wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht” is dan van toepassing. Dat kunt ú, in dit geval, voor-komen.
Dan kom ik nog even terug op hetgeen ik aan begin heb aangegeven waar het ging over de leefomgeving; Ommoord krijgt al genoeg voor haar kiezen met o.a. de mogelijke aanleg van een baggerdepot en de geplande aansluiting Rijksweg A13-A16.
De commissie zou wellicht beter kunnen overwegen om het Ommoordse Veld en de Wijktuin tot beschermde natuurgebieden te verklaren en de natuur daar gewoon haar gang te laten gaan.
Wij, Ommoorders, willen een leefbare woonomgeving. In dit geval een leefbaar Om-moord. Wij weten ons gesteund door het dagelijks bestuur en deelraad van Prins Alexander. Gebruik Ommoord niet als een vuilinisvat, waar alles in kan wat je maar kwijt wilt. Dus, wat is de conclusie:
“Geen gebouw (letterlijk en figuurlijk) in het Ommoordse Veld”.
Dank voor uw aandacht.
A.J.M. Tetteroo, vz. Breed Wijkbeheer,
Bewonersorganisatie Ommoord (BOO)

dinsdag 23 oktober 2007

BAGGERDEPOT OMMOORD


Korte impressie van de bijeenkomst d.d. 23-10-2007 op uitnodiging van de deelgemeente.
Het doel was te praten over het baggerdepot dat gepland staat en de lopende aanvraag kapvergunning op het huidige gronddepot.

Aanwezig waren:
Dhr Bastiaasen (DGPA) Mw. Aaldriks (DGPA) Mw. Van Renswouw (DGPA) Dhr. Oudshoorn (GW) Dhr. Sundemeijer (GW) Dhr Korten (GW)
Dhr Mens (bewoner Varenhof)
Dhr Suttorp (bewoner Varenhof)
Dhr en Mw Martens (bewoners Varenbuurt)
Dhr. Eijsman (BOO)
Dhr Sundemeijer toonde een tekening van het (verkleinde) baggerdepot dat het oude depot omvat met een uitbreiding tot aan het zanddepot, maar geen verbreding en twee kleinere depots ten westen daarvan. Het doel van deze opzet is zoveel mogelijk bomen en struiken te sparen.
Ook zal er, gezien de mindere behoefte aan opslag, minder frequent bagger gestort worden.

Desondanks blijft het standpunt van de bewoners dat het depot niet thuishoort naast een woonwijk, omdat stank en machinelawaai, weliswaar minder, aanwezig blijft.

De gemeente vindt ons bezwaar echter niet zwaarwegend genoeg, omdat de aanleg en het gebruik volgens de geldende normen en regelgeving mogelijk is.
Na uitgebreide discussie konden wij niet tot elkaar komen.
Een patstelling derhalve.
De artikel 19 procedure zal doorgaan en de bijbehorende aanvraag kapvergunning zal eveneens in behandeling worden genomen.

Ook nu weer zullen wij ons hiertegen verzetten. (Waarschijnlijk niet alleen via de gebruikelijke proceduregang.)

Het (illegaal) kappen van de bomen kwam vervolgens ter sprake.
De te herplanten bomen zullen zo veel mogelijk op het dijkje worden gezet en de resterende bomen worden ergens anders geplant.
Op het moment dat er geplant gaat worden, zullen de laatste bomen die in de weg staan voor de uitbreiding van het gronddepot worden gerooid.
Hiertegen zullen de bewoners zich niet verzetten.

Op het voorstel van de bewoners om het geld van die resterende bomen om te zetten in een speelkasteel voor de kinderen in de wijk stuitten we weer op het toverwoord “regelgeving”. Omdat er vorig jaar, in het kader van Speel Oké, besloten is een gammel, verkeerd geplaatst en niet onderhouden toestel te verwijderen kan er in de komende jaren geen ander geplaatst worden. Tegen de tijd dat het wel kan, zijn de kinderen, die er nú behoefte aan hebben, er te groot voor.

Hoe flexibel kan een mens zijn!

Het spijt me dat ik mijn ergernis niet onder stoelen of banken steek, maar het blijkt eens te meer dat de democratisch gekozen bestuurders niet aan hun achterban, en dus het algemeen belang, denken als er omheen geredeneerd kan worden.


Philip

zondag 21 oktober 2007

FIETSVIERDAAGSE 55+


De eerste fietsvierdaagse voor 55plussers zit erop. Alle donderdagen in september hebben gemiddeld 60 mensen meegedaan. De deelnemers kwamen uit de hele deelgemeente en zelfs daarbuiten!

1e dag
De eerste dag gingen we na een heerlijk kopje koffie in de Schutse en de opening door deelgemeentebestuurder de heer Paulusma, van start richting het vliegveld. Aldaar werd op een parkeerplaats koffie met een koekje aangeboden door de cateraar van Laurens, de firma Albron. Voor vertrek kreeg iedereen nog een flesje bronwater voor onderweg. Eén pechvogel had een lekke band die bij de rustplaats geplakt moest worden.

2e dag
De tweede dag vertrokken we vanaf wijkcentrum de Oriënt in Oosterflank. Deze rit ging een stukje langs de Hollandse Ijssel en door Hitland. Koffie werd gedronken in Nieuwerkerk aan den IJssel bij molen 'de Windlust".

3e dag

De derde dag was het vertrek vanaf buurthuis Alexander. Het zag er somber uit, want vroeg in de morgen reget:1de het behoorlijk. Ik heb dan ook even gebeld om te informeren of de fietstocht wel doorging. Ja dus en bij het vertrek was het droog. Eén van de deelneemsters bemerkte bij de start dat ze een lekke band had. Zij besloot daarom maar niet starten.
We reden eerst door het Kralingsebos en daarna langs de Hollandse Ijssel. In het buurthuis van Kralingse Veer werden we gastvrij ontvangen voor de koffiepauze. Ook werd hier een persoon geholpen die 'pech had met één van de trappers.
Zowel de tweede als de derde dag kregen de deelnemers vooraf een tas met inhoud voor onderweg. Wederom verzorgt door Laurens en de Stromen.

4e dag
Volgens velen was de laatste dag de mooiste. Het heerlijke fietsweer speelde daarbij een grote rol, alhoewel sommigen moeite hadden met de stevige wind die er stond. Begonnen werd in de Vijf Havens van de Stromen met een lekker bakkie koffie. En daarna een zeer mooie rit.
Langs de Zevenhuizerplas naar de Rotte. Over de Pekhuisbrug en om en door het Bleiswijkse Bos. Koffie werd gedronken bij Het Zeelt je. Via de Oosteindsepolder (met veel kassen met tomaten en bloemen) en het Bergse Bos kwamen we weer terug bij de Vijf Havens alwaar een heerlijke lunch voor ons klaar stond.
Deze rit kende één minpuntje. Bij de Pekhuisbrug kwam één deelneemster ten val. Met schaafwonden op hand, neus en voorhoofd heeft ze echter wel de rit voortgezet.

Alle deelnemers kregen als aandenken een boekje met de gereden routes en foto's van de bezienswaardigheden onderweg.

SBA, Laurens, de Stromen en enkele vrijwilligers worden hartelijk bedankt voor het vele werk en de fantastische verzorging. We hopen volgend jaar weer mee te kunnen fietsen.

NIEUWS VANUIT DOC.SHOP


Nieuw aanbod van workshops en aktiviteiten in Doc.shop!
(Alle workshops en aktiviteiten hieronder beschreven zijn gratis en voor niks)


Fotofeestje :
Woensdag 31 oktober van 18.30 – 21.00 uur in Doc.shop.
Altijd al een keer model willen zijn!! Opgemaakt, gestyld en gefotografeerd worden als een echt fotomodel! Tijdens FOTOFEESTJE zijn er hapjes en drankjes aanwezig, er wordt een echt feestje gebouwd!

Kamer metamorfose tips! (pimp my room):
Dinsdag 6 november van 15.30-17.30 uur in Doc.shop
Heb je een kamer waar je niet hellemaal tevreden mee bent en wil je dat op een simpele manier veranderen of een beetje opfleuren, dan kan dat tijdens deze workshop. Onder begeleiding van een interieurarchitect kunnen jongeren vragen stellen over sfeer, inrichting, kleur, meubels, plaatjes en nog veel meer… Door het maken van een sfeer collage en met behulp van nuttige tips en informatie van de stylist kan jou kamer worden gepimpt.

Collages maken:
Dinsdag 20 november van 15.30-17.30 uur
Collages maken door middel van plakken en knippen in het teken van de rechten van het kind.

Sinterklaas surprise maken:
Donderdag 29 november van 16.00-18.00 uur
Heb je hulp nodig bij het maken van een surprise? Bij Doc.shop is allerlei materiaal voorhanden om de blits te maken.
Introductie documentaire maken:
Maandag 17 december van 19.00-21.30 uur.

Hoe maak je een documentaire? Wat komt daar allemaal bij kijken? Een echte filmmaker komt naar Doc.shop om ons dit allemaal uit te leggen. Misschien maken we wel een heuse videoclip!NIEUW BIJ DOC.SHOP 'JEUGDPANEL'


Doc.shop “jeugd panel”


Ben je tussen de 14 en 24 jaar en wil je ook mee beslissen, een stem uitbrengen of mee discussieëren. Beschik je over genoeg energie en creativiteit of heb je ontzettend veel goede ideeën dan is het Doc.shop panel echt iets voor jou…… Samen kunnen we nieuwe activiteten, projecten, workshops en nog veel mee realiseren.

Heb je interesse!!!!!!!!!!
Meld jedan nu aan via doc.shop@planet.nl
Onder vermelding van: docshop ‘jeugd panel’, je leeftijd en naam!

Doc.shop is te vinden in wijkgebouw Romeynshof in Ommoord
Stresemannplaats 83068 JL Rotterdan
Tel. 010-4202313

HET CALANDKOOR HEEFT PLAATS VOOR NIEUWE LEDEN


Kunt u (nog) zingen, zing dan mee.


Deze zangvereniging bestaat uit een gemengd koor met thans 38 leden en repeteert in Ommoord.

Het repertoire is zeer gevarieerd en wordt gekenmerkt door het motto ‘van klassiek en opera tot musical en spiritual’. Rustige, soms gedragen muziek wordt daarbij afgewisseld met pittige, snelle stukken.

In 2005 vierde het koor haar 25 jarig bestaan met een jubileumconcert in de “Open Hof”.

Het koor staat onder de vakkundige en bezielende leiding van dirigent Marlous Smit, o.a. bekend van de jaarlijkse concerten in ‘Het Park’ tijdens de ‘Dag van de Romantische Muziek’. van het eveneens onder haar leiding musicerende salonorkest ‘Bonjour Madame’.Sinds 2 jaar repeteren wij ’s woensdagsavonds van 20.00 uur tot 22.15 uur in een zaal in het flatgebouw aan de BERTRAND RUSSELLPLAATS 20

Misschien iets voor u?
Komt u dan eens vrijblijvend een avondje luisteren. U hoeft geen noten te kunnen lezen.

Enig muzikaal gevoel en het vermogen om wijs en maat te kunnen houden kwalificeren u als aspirant voor het lidmaatschap.
Wel hanteren wij een leeftijdgrens van 66 jaar.

Informatie:
Info: Gerard Ven 010 – 414 79 91 en Kees van Tongeren 010 – 785 41 06.

INFORMATIEPUNT OMMOORD ZOEKT MEDEWERKERS


Het Informatiepunt Ommoord van de BOO is 9 dagdelen per week geopend. Door de vrijwillige medewerkers wordt informatie verstrekt aan bewoners van Ommoord, door middel van folders, woonkrant en andere periodieken. Als een vraag niet direct is te beantwoorden, dan wordt geprobeerd het antwoord op internet te vinden.

Wegens uitbreiding van de werkzaamheden is er ruimte voor nieuwe vrijwilligers die de huidige collega’s willen komen assisteren.

Wij zijn op zoek naar mensen die in Ommoord wonen en het leuk vinden om medebewoners advies te geven en bereid zijn één tot twee dagdelen per week bezoekers te woord te staan. Kennis hebben wij het gebruik van een PC is een pre.

Belangstelling?
Neem dan contact op met het Informatiepunt dat gevestigd is in de wijkaccommodatie Romeynshof, Stresemannplaats 8, 3068 JL Rotterdam. Telefoon: 010 - 420.65.76 of per e-mail: secretariaat@boo.nl.

Het informatiepunt is geopend op maandag van 13.30 uur - 15.30 uur van dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur - 11 .30 uur en van 13.30 uur tot 13.30 uur tot 15.30 uur.

BADMINTONCLUB OMMOORD ZOEKT LEDEN


Badminton Club Ommoord zoekt nieuwe leden en heeft daarom speciaal voor u een superactie! Wordt lid in 2007 en betaal geen inschrijfgeld t.w.v. € 15,=

Heeft u in de vakantie lekker op de camping of op het strand staan badmintonnen? En dacht u, het blijft leuk dat overslaan? Kom dan snel eens vrijblijvend met ons meespelen, want bij ons houdt u dat gezellige vakantie gevoel, terwijl u wel super gezond bezig bent!

Badminton is een individuele sport, maar door lid te worden van een vereniging wordt het een echte teamsport! Bij Badminton Club Ommoord kunt u op elk gewenst niveau komen sporten, we hebben dit seizoen weer diverse teams die meedoen in de competitie op verschillende niveau’s. Als de wedstrijden gespeeld worden, dan telt niet alleen de individuele score, maar ook de score die het team behaald heeft. Zo krijgen we dus een hele gezellige sport waar je niet alleen je best doet voor jezelf (individuele score) maar ook je teamleden aanmoedigt (teamscore).

Maar ook als u geen zin heeft om in een team te gaan spelen en gewoon gezellig op de maandag, woensdag of vrijdag een shuttle wil komen slaan dan is dit mogelijk. Bij Badminton Club Ommoord zijn namelijk ook een groot aantal leden lid welke geen competitie spelen, maar wel erg hun best doen om onderling super spannende wedstrijden te spelen! En als uw zoon of dochter het badmintonnen op de camping ook wel erg leuk vond ( en u dat net even iets sportiever vindt dan de Playstation, Game boy, X-box of de Wii), dan hebben we ook nog een hele leuke jeugdafdeling.

Dus wilt u gezellig en sportief bezig zijn, op hoog niveau, gemiddeld niveau of puur recreatief, dan zijn wij de vereniging voor u. Kom gerust eens kijken en/of meedoen en let op, want als u lid wordt in 2007 dan hoeft u geen inschrijfgeld t.w.v. € 15,= te betalen. BCO speelt samen met korfbalvereniging Wion in de Wion hal, op het adres: Max Planckplaats 300 te Rotterdam – Ommoord. Als er nog vragen zijn dan kunt u die natuurlijk in de hal stellen aan één van de badmintonners of u kunt op de website kijken:
www.bcommoord.nl. Ook kunt u contact opnemen met: Fons Rienstra 010 – 418 82 16 of met Roxanna van der Wal 010 – 220 47 86.

vrijdag 19 oktober 2007

SCHILDERIJ ONTHULD BIJ DE PRINS ALEXANDERSCHOOL

In het weekend van 15 en 16 september j.l. was het een drukte van belang op het schoolplein van de Prins Alexanderschool in Rotterdam-Ommoord.

Een aantal ouders en leerkrachten staken hun handen uit de mouwen om het schoolplein een fleurig en vrolijk aanzien te geven. Tevens werden er platen aan de muur bevestigd, waarop een groot schilderij zou komen. Het resultaat was er dan ook naar! Doordat de weergoden niet meewerkten moest het schilderij toen het bijna gereed was, direct afgedekt worden.

Maar.. op 2 oktober was het dan eindelijk zo ver!

Alle leerlingen stonden met hun groep en ouders te wachten op het moment van onthulling. Een mooie wandschildering maakt ons schoolplein compleet!
Wij zijn nu ook van grote afstand herkenbaar voor jong en oud.

KLACHTEN BUITENRUIMTE


GEACHTE OMMOORDERS

Wat betreft de buitenruimte, wil de kreet ,,Schoon Heel en Veilig,, nog weleens wat klachten opleveren.
De bestrating en met name voetpaden en het groen daar is nog wel het een en ander aan te verbeteren.

Door heel de wijk heen zie je voetpaden die wel zo verzakt zijn dat daar nodig iets aan gedaan moet worden.
Ook de groenvoorziening is met de jaren zo gegroeid dat er onveilige plekken zijn ontstaan,zeker als het donker is, op sommige plaatsen heb je totaal geen uitzicht meer, ook bij de lichtmasten is het groen helemaal om de lamp heen gegroeid het gevolg hiervan is dat de boom mooi verlicht is maar dat is niet de bedoeling van de openbare verlichting.
Dit is allemaal zo veel werk dat hoort bij het groot onderhoud,maar dan moet het wel gedaan worden.

Kleine klachten daar kunnen wij als bewoners wel wat aan doen,zie u b.v een verzakking in de bestrating of aan het groen moet nodig wat aan gedaan worden ook kapotte banken zwerfvuil afgewaaide takken dit soort klachten kunt u doorgeven aan de klachtentelefoon (het gratis nr is 0800-1545) of per klachtenformulier via een e-mail (zie
www.gemeenterotterdam.nl).

Wat de twee klachtenlijnen betreft heb ik goeie ervaringen mee,in de loop der jaren zijn mijn klachten binnen drie dagen verholpen en altijd een bericht ontvangen, zo van, uw klacht is verholpen. Dus beste mensen heeft u een klacht schroom niet maar geeft het door zodat we misschien over een poosje kunnen zeggen Ommoord is ,,Schoon Heel en Veilig,,

Succes. Met vriendelijke groet,
Aad Groeneweg
E-mail
groen123@12move.nl

INGEZONDEN BRIEF


Ik wil bij deze schande spreken over de manier waarop de bewoners van de Albert Camusflat en de Tagoreflat aan het lijntje worden gehouden wat betreft het groot onderhoud aan de liften.

Er zou op 24 september begonnen worden met het plaatsen van noodliften, het is nu 11 oktober en wat schetst onze verbazing nog steeds niets te zien.
Begin oktober zouden ze al beginnen met het groot onderhoud aan de liften, maar wederom zien wij hier helemaal niets gebeuren.

Beseffen jullie wel hoe de bewoners zich moeten voelen, eerst hebben we al te horen gekregen dat de renovatie van de woningen niet doorgaat en vervolgens dit weer. Ik ben er in ieder geval behoorlijk klaar mee inmiddels en het schandaligst vind ik nog dat we voor deze “afbraakwoningen” elke maand een huur moeten neertellen van maar liefst € 530,00.

En wat krijgen we hier voor terug? Helemaal niets, alleen maar loze beloftes en mooie praatjes.

Ik hoop op een spoedige reactie van uw kant.

Met vriendelijke groet,

Carin Metselaar
Albert Camusplaats

BLOEMENBUURT

Geachte dames en heren,

Wij, Lies en Jan Bordewijk, wonen met veel genoegen sinds 1974, als eerste bewoners van ons huis aan de Trompetbloem, in Ommoord.

De Bloemenbuurt is rustig, beschaafd en van veel groen voorzien.
Teveel, want het onderhoud wordt de laatste jaren steeds meer verwaarloosd.

Als bijlage stuur ik 3 foto's van de situatie op de hoek van de Wasbloem met de Droogbloem. In januari 2007 is daar begonnen met het vernieuwen van de riolering. Deze werkzaamheden zijn in juli beëindigd.
Nu, 3 maanden later liggen er nog altijd allerlei onderdelen, verzakte planken als voetpad en is de aansluiting op het fietspad een mislukte stuntbaan.

Het gevolg is men er nog meer rommel en afval bijgooit.
Wanneer wordt dit eindelijk eens aangepakt?

Ik hoop sneller dan mijn herhaalde verzoeken aan de Deelgemeente Alexander om de bomen aan de Nieuwe Ommoordseweg eens rigoureus te snoeien, zodat we 's morgens weer in de tuin in de zon kunnen zitten, niet van september tot december elke dag bedolven worden onder de vallende bladeren en er weer straatverlichting op straat terecht komt, wat ook nog eens een veiliger gevoel geeft.

Bij de aanleg van groenvoorziening dient meerjarig onderhoud te worden begroot, zodat de burger er geen lasten maar lusten van heeft.

Groet,

Jan Bordewijk

SPORTEXPERIENCE 2007

Woensdag 24 oktober vindt van 10.30 tot 15.00 uur in het Sportcentrum de Zevenkampsering (Zevenkampsering 301) de Sportexperience 2007 weer plaats.

Sportstimulering Prins Alexander heeft dit jaar weer de Sportexperience georganiseerd. Net als voorgaande jaren zal het weer een spectaculaire dag worden.
Door de financiële ondersteuning van de woningcorporaties Woonbron en Vestia Rotterdam Noord kan Sportstimulering Prins Alexander de Sportexperience weer organiseren.
Net als vorig jaar kunnen we door een goede samenwerking met Sportcentrum de Zevenkampsering ook gebruik maken van het zwembad.

Voor wie:
Het evenement Sportexperience is gratis voor kinderen van 8 t/m 14 jaar. Op deze sportieve dag krijgen de kinderen tijdens clinics, in diverse sporten, les van topsporters.

Aandenken
Elke deelnemer/ster krijgt een T-shirt met kleurenopdruk.

Topsporters tijdens de Sportexperience:
Ned. Honkbalteam: Zij geven een clinic in gooien, vangen en slaan.
Judo, Benjamin van Leeuwaarde: Aanstormend talent in het judo onder 100 kilo. Hij zal de kinderen de beginselen van het judo aanleren.
Ned. Waterpolo team: Zij geven de kinderen in het zwembad een clinics waterpolo.

Overige activiteiten:
Stormbaan op het water: Tijdens deze activiteit kunnen de deelnemers van de glijbaan en proberen de hindernisbaan op het water over te komen.
Schatduiken voor het Kika fonds: 2007 staat voor Sportcentrum de Zevenkampsering in het teken van het Kika fonds. Tijdens dit onderdeel proberen de kinderen zoveel mogelijk geld op te duiken voor dit goede doel.
Rope-Skipping: Allerlei vormen touwtje springen met de beste springers van Europa!

Kinderen die aan de Sportexperience mee willen doen, kunnen zich t/m vrijdag 19 oktober nog opgeven bij het onderstaande telefoonnummer.

Voor meer informatie en inschrijvingen:
Sportstimulering Prins Alexander
010-455 02 00 Rémon van Waas

ORANJEVERENIGING IN OMMOORD?


Beste allemaal

Zoals jullie weten willen we een ‘Oranjevereniging’ oprichten.
Een Oranjevereniging die het organiseren van de spelletjesdagen op Koninginnedag en Startzaterdag in september op zich gaat nemen. Het beoogde doel is dat er een goed gestroomlijnd traject van de voorbereiding kan ontstaan, die niet van een enkele persoon afhangt. Daarnaast kan een vereniging een spaarpot creëren, waardoor het niet bij elke spelletjesdag onzeker is of bepaalde activiteiten door kunnen gaan.

Op dit moment hebben we Robert Krul, voorzitter deelgemeente Alexander, die onze Ambassadeur wil worden en een persoon die aangegeven heeft penningmeester te willen worden.
Om een vereniging te kunnen worden hebben we in ieder geval nog 2 mensen nodig, die samen met de penningmeester een zogenoemd bestuur kunnen vormen.

Willen jullie een steentje bijdragen aan het voortraject van de op te richten vereniging?
De 1e avond hiervoor is op 30 oktober a.s.
Willen jullie zelf deelnemen in de vereniging of weten jullie iemand (of denken jullie iemand te weten) die mogelijk zou willen deelnemen?
Willen jullie niet in de vereniging, maar wel zijdelings meewerken met de vereniging (zgn. aanhangen, voor allerlei losse klusjes in het voortraject)?
Willen jullie 'gewoon' helpen op een spelletjesdag als spelletjesbegeleider, schminker etc.?

Laat het ons bij voorkeur weten via mail of telefoon. Actief meedenken?
Dat kan op de brainstormavond op dinsdagavond 30 oktober a.s. in Open Hof (Hesseplaats). Laat je even weten of je komt? Om 19.15 zal de koffie/thee klaarstaan, zodat we om 19.30 kunnen starten. (19.30 te vroeg? Alle meedenkers zijn zeer welkom, dus later komen is geen probleem, laat ’t wel even weten)

Te denken valt aan personen die een of meerdere grote en/of kleine taken uit het volgende op zich kunnen nemen of meehelpen/assisteren bij o.a. (een greep uit de lijst):
Oprichten vereniging
Overall coördinatie / communicatie intern
Deel-coördinatie
Vergunning aanvragen
Financiën (begroting/fin.verslag)
Sponsorwerving
PR-persberichten
PR-flyers
Goede doel traject
Bedenken spelletjes (4-12 jr.) (12-18 jr.)
Bedenken knutsels
Bedenken activiteit voor volwassenen/ouderen (bv. shantikoor 12-13 uur)
Inventariseren beschikbare helpers
Organisatie kindervrijmarkt vooraf / dag zelf
Plein indeling / opbouw / opruimen
Kopieerwerk
Boodschappen
Fotografie

Mail kan naar
emmtje@freeler.nl of bel naar Ben: 010 309 53 05
Ben & Margreet

donderdag 18 oktober 2007

IMPRESSIEVERSLAG VERKEERSVEILIGHEID RONDOM FRIDTJOF NANSENSCHOOL

17 september 2007.

Opening
Samen met de directeur van de school en vertegenwoordiging van de bewoners commissie van de Curieplaats worden de voorstellen voor advies doorgenomen.


Toelichting op de stand van zaken.
Eerder zijn met omwonenden en betrokkenen knelpunten en oorzaken op het gebied van verkeer bij het brengen en halen van kinderen benoemd. Daarbij zijn door belanghebbenden ook een aantal oplossingen voorgesteld. De knelpunten, oorzaken en voorstellen uit de vorige workshop van 23 april jl. zijn vervolgens voorgelegd aan verschillende adviseurs. Geraadpleegd zijn verkeerskundigen van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, de beleidsmedewerker verkeer en het wijkteam van de deelgemeente Prins Alexander. Met als resultaat een concreet aantal oplossingsvoorstellen waarop vanuit deze bijeenkomst kan worden gereageerd. Op grond van de voorstellen en de reacties uit dit gesprek zal aan het Dagelijks Bestuur een eindadvies ter besluitvorming worden aangeboden.


De adviezen die worden aangeboden op grond van de knelpunten en oorzaken vanuit de 1e workshop luiden als volgt.

Advies:
Structurele verkeerseducatie.
Gezien de ligging van de school aan een 50 km weg is gesproken over structurele educatie van kinderen.

Reacties:
De schoolleiding is hierover via de deelgemeente inmiddels geinformeerd en staat welwillend tegenover structurele verkeerseducatie aan de leerlingen.

Advies:
School-Thuisroute
Aangeboden wordt het opzetten van een school-thuisroute vanuit de Heide-Besbuurt naar de school, waarbij wordt toegeleid naar de oversteekplaats op de President Wilsonweg bij het Witsenburgpad.

Reacties:
Dit voorstel wordt gedragen.

Advies:
Om ongewenste verkeersbewegingen te verminderen worden de vier haakse parkeeplaatsen bij de ingang van de school aan de Curieplaats opgeheven en vervangen door een trottoir. Om parkeren op het trottoir te voorkomen worden een aantal plantschalen geplaatst. De plantschalen worden geleverd doorde deelgemeente. Het onderhoud wordt verzorgt door de school.
Reacties:
Accoord van bewoners commissie en schoolleiding. De school adopteert het beheer van de plantschalen.

Advies:
Om het educatie programma van het verkeersonderwijs te ondersteunen biedt de dienstleiding van de politie aan om in samenwerking met de school de komende 3 jaar een aantal handhavingsactiviteiten aan te bieden in de vorm van een soort 10-rittenkaart.

Reacties:
Het voorstel wordt met enthousiasme ontvangen.


Advies:
Communicatie wordt van belang geacht. De website van de deelgemeente en van de school, alsmede de nieuwsbrief worden voor de verkeersveiligheidsacties rondom de school ingezet.

Reacties:
De deelgemeente publiceert op de wijkpagina’s van haar website en de school op haar website en haar nieuwsbrief.

IMPRESSIE VERSLAG 2E BIJEENKOMST VERKEERSVEILIGHEID A. PLESMANSCHOOL

18 september 2007.

Opening
De directeur van de school, Sjaak Ligthart heet als gastheer de omwonenden, ouders, medewerkers van de school en de vertegenwoordiging van de deelgemeente welkom en geeft voor de verdere invulling van het programma het stokje over aan de programmaleider van Verkeersveiligheid rondom basisscholen bij de deelgemeente Joop van Wijnbergen.


Toelichting op het programma van deze 2e workshop.
Toegelicht wordt de werkwijze van deze avond.
Eerder zijn met omwonenden en betrokkenen knelpunten en oorzaken op het gebied van verkeer bij het brengen en halen van kinderen benoemd. Daarbij zijn door belanghebbenden ook een aantal oplossingen voorgesteld. De knelpunten, oorzaken en voorstellen uit de vorige workshop van 24 april jl. zijn vervolgens voorgelegd aan verschillende adviseurs. Geraadpleegd zijn verkeerskundigen van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, de beleidsmedewerker verkeer en het wijkteam van de deelgemeente Prins Alexander. Met als resultaat een concreet aantal oplossingsvoorstellen waarop vanuit deze bijeenkomst kan worden gereageerd. Op grond van de voorstellen en de reacties vanuit deze workshop zal aan het Dagelijks Bestuur een eindadvies ter besluitvorming worden aangeboden.
Aanwezig bij deze bijeenkomst namens de adviseurs is Laura Verschuren van de afdeling Verkeer en Vervoer van dienst Stedebouw en Volkshuisvesting om een aantal adviezen toe te lichten en mede de inhoudelijke reacties te vernemen.


De adviezen en de reacties daarop.

De adviezen die worden aangeboden op grond van de knelpunten en oorzaken vanuit de 1e workshop luiden als volgt.

Advies
Snelheidsbeperking:
Een van de belangrijkste voorstellen is het realiseren van snelheidbeperking rondom de school.
Voorgesteld wordt dit te koppelen aan de inrichting van de 30 km zone van de Nieuwe Ommoordseweg.
Dit betekent dat de omgeving van de school in tijd


Reacties uit de workshop:
De ideeën worden door de aanwezigen gedeeld.
Met de volgende opmerkingen:
Plateau Wasbloem:
• Aandacht voor het parkeren richting Pres. Rooseveltweg ivm. tijdig zicht op fietsers;


"nader voren moet worden getrokken.
Concrete maatregelen hierbij:
• De 30 km zone te starten bij de Wasbloem.
• Het maken van een plateau op de kruising met de Wasbloem;
• Het maken van een plateau op de kruising met de Akkerdistel
• Handhaven van de drempel voor de school;
• Het maken van een drempel bij de Hanespoor
Opgemerkt wordt hierbij dat koppeling of het naar voren halen van bestratingsplanningen een vereiste is en nog ambtelijke moet worden beoordeeld.


Reactie vanuit de workshop:
Opschuiven start plateau richting school;
• Geen tusseneiland, dat maakt te smal;
• Poitief over haaksheid van bochten, dat werkt vertragend;
• Toevoegen VOP bij start plateau gewenst. Plateau Akkerdistel:
• Okay;
• Treffen van parkeerwerende voorzieningen in de bocht van het trotoir bij de school.
Hanespoor:
• Wenselijkheid van heldere oversteek op Hanespoor, liefst VOP;Parkeerzaken:
In overweging wordt gegeven het promoten van de Parkeerplaats bij de sportzaal aan de Hanespoor. Met mogelijk gebruik van de achteringang van de school.

Reactie vanuit de workshop:
Dit blijkt weinig tot geen soulaas te bieden. Daarnaast wordt hierdoor toename van het verkeer op de Hanespoor veronderstelt. Deze is al zo druk en er steken veel kinderen daar over.
Wel graag aandacht voor de slechte kwaliteit van de P-plaats. En een mogelijke verbetering van de inrichting.


Communicatief:
Vooral ouders en omwonende blijven informeren over het verkeersveiligheid rondom de school. Hiervoor in te zetten de websites van de deelgemeente en de school.
De Deelgemeente gebruikt hiervoor de wijkinformatie op haar website.
De school informeer ouders over verkeersgedrag via hun website en hun periodieke nieuwsbrief.
De resultaten van deze avond zullen op deze wijze worden verspreidt.

Reactie vanuit de workshop:
Accoord, maar hierbij ook graag handhavingsondersteuning vanuit de politie.

Om 22.10 uur danken Sjaak Ligthart namens de school en Joop van Wijnbergen namens de deelgemeente de ouders, bewoners en Laura Verschuren voor hun opbouwende bijdragen.

woensdag 17 oktober 2007

KARAKUS MOET OMMOORDS VELD GROEN HOUDEN

SP-fractie Rotterdam – www.rotterdam.sp.nlT. 010 417 33 59 - sp@stadhuis.rotterdam.nl
Persbericht

Rotterdam, woensdag 17 oktober

Alle partijen in de gemeenteraad zijn het met de SP en bewoners eens: ‘Het Ommoordse Veld moet groen blijven’. Maar wethouder Karakus blijft van plan het veld vol te bouwen met dure villa’s.

Dat bleek tijdens de commissie Buitenruimte (FIBS), waar onder andere werd gepraat over de geplande bebouwing van het Ommoordse Veld. Enkele bewoners van actiegroep ‘Ommoordseveld Open en Groen!’ kwamen inspreken en veel bewoners bezochten de vergadering om hun stem te laten horen. Bewoners kwamen al eerder in actie: ze verzamelden handtekeningen, stuurden ansichtkaarten en maakten een boekje over het Ommoordse Veld dat aan alle raadsleden en wethouders werd gestuurd.

De SP vond dat de commissievergadering alle reden gaf om de plannen voor de bebouwing van het Ommoordse Veld ter plekke terug te trekken. Leo de Kleijn: ‘Alle fracties zijn tegen villa’s in het Ommoordse Veld. Maar Karakus wil de bebouwing van het veld in de Stadsvisie laten staan. Dat is ondemocratisch. Het is ondertussen toch wel duidelijk: de betrokken bewoners willen geen villa’s in het veld; de deelgemeente wil het niet; de fracties in de gemeenteraad willen het niet. Karakus moet eieren voor zijn geld kiezen. En anders moet hij een raadsbrede motie aan de broek krijgen die de bebouwing van het Ommoordse Veld tegenhoudt.’

Volgens de SP blijft de druk vanuit de bewoners hard nodig. De Kleijn: ‘Karakus voelt zich blijkbaar sterk. De gemeenteraad mag niet gaan schuiven. Bewoners moeten dus blijven opletten en acties blijven nodig, totdat definitief is besloten dat in het Ommoordse Veld niet gebouwd wordt. De SP zal de bewoners blijven steunen.’

Meer informatie:
Leo de Kleijn – 06 200 90 622