donderdag 18 oktober 2007

IMPRESSIEVERSLAG VERKEERSVEILIGHEID RONDOM FRIDTJOF NANSENSCHOOL

17 september 2007.

Opening
Samen met de directeur van de school en vertegenwoordiging van de bewoners commissie van de Curieplaats worden de voorstellen voor advies doorgenomen.


Toelichting op de stand van zaken.
Eerder zijn met omwonenden en betrokkenen knelpunten en oorzaken op het gebied van verkeer bij het brengen en halen van kinderen benoemd. Daarbij zijn door belanghebbenden ook een aantal oplossingen voorgesteld. De knelpunten, oorzaken en voorstellen uit de vorige workshop van 23 april jl. zijn vervolgens voorgelegd aan verschillende adviseurs. Geraadpleegd zijn verkeerskundigen van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, de beleidsmedewerker verkeer en het wijkteam van de deelgemeente Prins Alexander. Met als resultaat een concreet aantal oplossingsvoorstellen waarop vanuit deze bijeenkomst kan worden gereageerd. Op grond van de voorstellen en de reacties uit dit gesprek zal aan het Dagelijks Bestuur een eindadvies ter besluitvorming worden aangeboden.


De adviezen die worden aangeboden op grond van de knelpunten en oorzaken vanuit de 1e workshop luiden als volgt.

Advies:
Structurele verkeerseducatie.
Gezien de ligging van de school aan een 50 km weg is gesproken over structurele educatie van kinderen.

Reacties:
De schoolleiding is hierover via de deelgemeente inmiddels geinformeerd en staat welwillend tegenover structurele verkeerseducatie aan de leerlingen.

Advies:
School-Thuisroute
Aangeboden wordt het opzetten van een school-thuisroute vanuit de Heide-Besbuurt naar de school, waarbij wordt toegeleid naar de oversteekplaats op de President Wilsonweg bij het Witsenburgpad.

Reacties:
Dit voorstel wordt gedragen.

Advies:
Om ongewenste verkeersbewegingen te verminderen worden de vier haakse parkeeplaatsen bij de ingang van de school aan de Curieplaats opgeheven en vervangen door een trottoir. Om parkeren op het trottoir te voorkomen worden een aantal plantschalen geplaatst. De plantschalen worden geleverd doorde deelgemeente. Het onderhoud wordt verzorgt door de school.
Reacties:
Accoord van bewoners commissie en schoolleiding. De school adopteert het beheer van de plantschalen.

Advies:
Om het educatie programma van het verkeersonderwijs te ondersteunen biedt de dienstleiding van de politie aan om in samenwerking met de school de komende 3 jaar een aantal handhavingsactiviteiten aan te bieden in de vorm van een soort 10-rittenkaart.

Reacties:
Het voorstel wordt met enthousiasme ontvangen.


Advies:
Communicatie wordt van belang geacht. De website van de deelgemeente en van de school, alsmede de nieuwsbrief worden voor de verkeersveiligheidsacties rondom de school ingezet.

Reacties:
De deelgemeente publiceert op de wijkpagina’s van haar website en de school op haar website en haar nieuwsbrief.

Geen opmerkingen: