vrijdag 11 april 2008

OMMOORD OUDERENPROOF


U wordt uitgenodigd voor de slotbijeenkomst van het project ‘Ommoord Ouderenproof’ op:

woensdag 23 april 2008 van 16:00 tot 18:00 uur
inOpen Hof, Hesseplaats 221.

Zo’n 35 deelnemers aan het project Ommoord Ouderenproof – allen 55+ en bewoners van de wijk – verdiepten zich het afgelopen jaar in de mogelijkheden om op een prettige manier ouder te worden in de wijk Ommoord. In drie themagroepen onderzochten ze de mogelijkheden om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Het project leverde knelpunten en aanbevelingen op zoals ouderen van de wijk die ervaren op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze resultaten zijn vastgelegd in een eindrapportage en een uitvoeringsplan. Met de uitkomsten van Ommoord Ouderenproof gaan organisaties belast met de zorg, huisvesting en welzijn van Ommoordse ouderen aan de slag. Een groep ouderen, de zogenaamde ‘waakhonden’ blijft actief om de uitvoering van de aanbevelingen te begeleiden en in de gaten te houden.

Tijdens de slotbijeenkomst presenteren de deelnemers aan het project de resultaten van ‘Ommoord Ouderenproof’ en overhandigen zij op feestelijke wijze het eerste exemplaar van de eindrapportage aan de voorzitter van de klankbordgroep, deelraadsvoorzitter de heer Robert Krul. Ook worden de leden van de ‘groep waakhonden’ voorgesteld.

Wij rekenen op uw belangstelling en begroeten u graag op woensdag 23 april.

Meer informatie is te vinden op
www.seniorenommoord.nl of www.boo.nl.


>>ga naar website BOO....

VEILIGHEIDSINDEX 2007


Deze week de Rotterdamse veiligheidindex 2007 door de Gemeente Rotterdam gepresenteerd.

Alhoewel Ommoord niet specifiek wordt genoemd, wordt er wel het één en ander geschreven over de deelgemeente Prins Alexander. M.n. valt het op dat in de wijk Oosterflank het veiligheidscijfer in het afgelopen jaar is gedaald. Alle redenen om toch ook voor Ommoord attent te blijven op de ontwikkelingen, want van Oosterflank is te leren hoe snel de veiligheid achteruit kan gaan.

Lezers van deze nieuwsbrief kunnen het volledige rapport
hier downloaden. Zodra wij een papieren exemplaar hebben ontvangen zal dit ook ter inzage worden gelegd in het Informatiepunt Ommoord van de BOO in de wijkaccommodatie Romeynshof, Stresemannplaats 8. (Geopend op maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur - 11.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur.

>>ga naar website BOO....

BUURTBEMIDDELING PRINS ALEXANDER


Nieuws van Buurtbemiddeling Prins Alexander

Zes nieuwe bemiddelaars
De basistraining in maart 2008 heeft zes nieuwe buurtbemiddelaars opgeleverd.
Het totale team van Prins Alexander, verdeeld over drie subteams, bestaat thans uit 42 mensen.
Met dit aantal gecertificeerde, actieve bemiddelaars en coaches kan Buurtbemiddeling aan de vraag om bemiddeling bij burenconflicten uit Prins Alexander voldoen.

Samenstelling team
Gezien de bevolkingssamenstelling in de deelgemeente heeft het team behoefte aan meer mensen van verschillende etnische achtergronden. Mensen met andere roots dan alleen Nederlandse, zoals bijvoorbeeld een Turkse, Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse, Aziatische of andere etnische achtergrond zijn van harte welkom! Het is in dit werk wel van belang dat u de Nederlandse taal goed verstaat en spreekt.

Jaarverslag 2007
Inzet van Buurtbemiddeling bij burenconflicten wérkt. In 2007 werd driekwart van de aangemelde zaken naar tevredenheid van beide buren opgelost.
Het jaarverslag van Buurtbemiddeling Prins Alexander 2007 is uitgebracht. Wanneer u hierin geïnteresseerd bent in dan kunt u dit telefonisch opvragen. U kunt het ook via de website downloaden.
Indien u naar aanleiding van dit jaarverslag geïnteresseerd raakt om ook als buurtbemiddelaar aan de slag te willen gaan, of wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van Buurtbemiddeling, neem dan contact met ons op.
Het telefoonnummer van Buurtbemiddeling Prins Alexander is 010 456 04 09; e-mail adres: prinsalexander@buurtbemiddeling.org.

>>ga naar website BOO....

SAMENWERKENDE BEWONERSORGANISATIES ROTTERDAM


De Stichting Samenwerkende Bewonersorganisaties Rotterdam geeft regelmatig een nieuwsbrief uit.

De afgelopen week verscheen de nieuwsbrief weer met erg veel informatie o.a. over het Rotterdams Burgerpanel enz. Zeker de moeite waard.

U kunt de SBR - Nieuwsbrief
hier downloaden.

Verder inforamtie over de SBR kunt u hier vinden
www.sbr-rotterdam.nl.


>>ga naar website BOO....

OPZOOMEREN 2008


Naar mate het jaar vordert wordt er overal in Ommoord weer hard nagedacht hoe er dat jaar weer geopzoomerd kan worden.

Als u plannen heeft, dan wil het Wijopzoomerteam Ommoord u graag op gang helpen met goede ideeën.
Op woensdag 23 april van 12.00 uur tot 14.00 uur zitten de leden van het Wijkopzoomerteam in de vergaderruimte van de BOO weer klaar om bewoners met raad en daad ter zijde te staan.

Om u alvast een beetje op weg te helpen hebben we een aantal suggesties van het Bureau Opzoomer Mee op onze website geplaatst.

De volgende bestand kunt u downloaden:
Nieuwsbrief - Opzoomermenu - Aanmeldkaart waardebon.

Veel succes met de voorbereidingen!
>>ga naar website BOO....

PRESTATIEAFSPRAKEN BEWONERSORGANISATIES


Motie aangenomen over aanpassen Prestatieafspraken Bewoners Organisaties in Prins Alexander

In de vorige raadsvergadering debatteerde de deelraad uitvoerig over de verplichte prestatieafspraken die de subsidieverordening van de gemeente Rotterdam stelt. De verordening kent daarbij geen uitzonderingen toe aan vrijwilligersorganisaties. Tijdens die raadsvergadering en een daaropvolgende commissievergadering Welzijn, gaven vertegenwoordigers van enkele bewonersorganisaties onomwonden te kennen ten principale tegen het opleggen van prestatieafspraken voor vrijwilligersorganisaties te zijn. Op verzoek van Leefbaar Rotterdam sprak de raad nu weer over dat onderwerp.

In het debat werd een motie ingediend door alle raadsfracties, minus de fractie van Leefbaar Rotterdam. De motie verzoekt het dagelijks bestuur (DB) om bij het gemeentebestuur te bevorderen, dat de bestaande subsidie- controleregelgeving wordt aangepast. Specifiek beoogt de motie dat de deelgemeente niet langer afrekenbare prestatieafspraken hoeft te maken met vrijwilligersorganisaties. Mevrouw Huisman (VVD) gaf aan dat de huidige regelgeving van de gemeente leidt tot onbedoelde fricties voor vrijwilligersorganisaties. De heer Van Lottum (CDA) riep de raad daarom op dit ongewenste dilemma nadrukkelijk bij hun fracties op de Coolsingel onder aandacht te brengen. Mevrouw Van der Veen (PvdA) vond de motie goed aansluiten bij de teneur van de discussie in de commissie Welzijn op 3 maart jl.

De heer Meijer van Leefbaar Rotterdam (LR) was een andere mening toegedaan. Hij vond prestatieafspraken ook kansen bieden voor bewonersorganisaties om de deelgemeente aan prestatieafspraken te binden. Hij betreurde dat het dagelijks bestuur en de coalitiepartijen deze kans niet grepen. Verder gaf de heer Meijer nogmaals te kennen het niveau van de communicatie van het DB richting bewonersorganisaties DB, juist het grote probleem te vinden.
Portefeuillehouder Boekhoudt gaf te kennen dat het DB de motie zou steunen en uitvoeren. Verder gaf zij te kennen op korte termijn afspraken te maken met de bewonersorganisaties om de communicatie weer op gang te helpen.

De deelraad nam de motie met grote meerderheid aan. Zes leden van fractie Leefbaar Rotterdam stemde tegen de motie.


>>ga naar website BOO....