vrijdag 11 april 2008

PRESTATIEAFSPRAKEN BEWONERSORGANISATIES


Motie aangenomen over aanpassen Prestatieafspraken Bewoners Organisaties in Prins Alexander

In de vorige raadsvergadering debatteerde de deelraad uitvoerig over de verplichte prestatieafspraken die de subsidieverordening van de gemeente Rotterdam stelt. De verordening kent daarbij geen uitzonderingen toe aan vrijwilligersorganisaties. Tijdens die raadsvergadering en een daaropvolgende commissievergadering Welzijn, gaven vertegenwoordigers van enkele bewonersorganisaties onomwonden te kennen ten principale tegen het opleggen van prestatieafspraken voor vrijwilligersorganisaties te zijn. Op verzoek van Leefbaar Rotterdam sprak de raad nu weer over dat onderwerp.

In het debat werd een motie ingediend door alle raadsfracties, minus de fractie van Leefbaar Rotterdam. De motie verzoekt het dagelijks bestuur (DB) om bij het gemeentebestuur te bevorderen, dat de bestaande subsidie- controleregelgeving wordt aangepast. Specifiek beoogt de motie dat de deelgemeente niet langer afrekenbare prestatieafspraken hoeft te maken met vrijwilligersorganisaties. Mevrouw Huisman (VVD) gaf aan dat de huidige regelgeving van de gemeente leidt tot onbedoelde fricties voor vrijwilligersorganisaties. De heer Van Lottum (CDA) riep de raad daarom op dit ongewenste dilemma nadrukkelijk bij hun fracties op de Coolsingel onder aandacht te brengen. Mevrouw Van der Veen (PvdA) vond de motie goed aansluiten bij de teneur van de discussie in de commissie Welzijn op 3 maart jl.

De heer Meijer van Leefbaar Rotterdam (LR) was een andere mening toegedaan. Hij vond prestatieafspraken ook kansen bieden voor bewonersorganisaties om de deelgemeente aan prestatieafspraken te binden. Hij betreurde dat het dagelijks bestuur en de coalitiepartijen deze kans niet grepen. Verder gaf de heer Meijer nogmaals te kennen het niveau van de communicatie van het DB richting bewonersorganisaties DB, juist het grote probleem te vinden.
Portefeuillehouder Boekhoudt gaf te kennen dat het DB de motie zou steunen en uitvoeren. Verder gaf zij te kennen op korte termijn afspraken te maken met de bewonersorganisaties om de communicatie weer op gang te helpen.

De deelraad nam de motie met grote meerderheid aan. Zes leden van fractie Leefbaar Rotterdam stemde tegen de motie.


>>ga naar website BOO....

Geen opmerkingen: