maandag 12 mei 2008

VERBORGEN TUINEN IN ROTTERDAM


zaterdag 14 en zondag 15 juni 2008

Dankzij een groot aantal vrijwilligers is een dagje uit in het Verborgen Groen van Rotterdam voor de bezoekers een feestelijke gebeurtenis. Deze vrijwilligers zijn onder meer alle tuineigenaren die belangeloos hun tuin openstellen.

De tuineigenaar is de gastvrouw/gastheer, die graag haar/zijn groene domein aan enthousiaste bezoekers wil laten zien. Fietsende tuinliefhebbers rijden er met plezier voor om.

Nieuwsgierig naar wat hier allemaal wordt bedoeld? Kijk op:
www.verborgentuinen.nl

Op zaterdag 14 en zondag 15 juni voor de achtste keer in Rotterdam,, Verborgen Tuinen” georganiseerd.
Langs vier fietsroutes zijn meer dan 120 tuinen te bezichtigen.
De fietsroutes zijn uitgezet langs alle deelnemende tuinen en bijzondere plekken in Rotterdam.
Langs een fietsroute liggen rond de dertig tuinen. Dit is voor één dag (te) veel. Dat betekent dat het aan te raden is van tevoren een keuze te maken uit het aanbod. Een goede voorbereiding verhoogt het plezier! In de tuinengids is alle informatie te vinden, met adressen, beschrijvingen van de tuin en routeplattegronden.
Er zijn vier fietsroutes uitgezet: door het centrum en de oude wijken, Hillegersberg/Overschie-Oost/Nesselande, Kralingen/de Esch/Prin-senland en door Rotterdam-Zuid.

Voor zover bekend heeft de fietstour nog nauwelijks tuinliefhebbers naar Ommoord gelokt. Er moeten toch wel fraaie Verborgen Tuinen zijn in Ommoord!? Nu is het helaas te laat om uw tuin te tonen tijdens de aanstaande Verborgen Tuinendagen.
Hebt u interesse of vragen om in 2009 mee te werken, dan kunt u contact opnemen met
info@verborgentuinen.nl

BEWONERSVERENIGING HEIDEBES


Historische Commissie van Bewonersvereniging “Heide-Bes” lid van Stichting Rotterdam is Vele Dorpen.

In de negentiende en twintigste eeuw kwam het ene na het andere buurdorp onder Rotterdamse vlag. De annexatie was nodig voor grond voor woningbouw en voor de uitbreiding van de havens.

Zo raakten Charlois, Kralingen, Pernis, Hillegersberg, om er enige te noemen, hun zelfstandigheid kwijt. Om wetenschappelijk onderzoek te laten verrichten naar de geschiedenis en cultuur van de dorpen die zelfstandige gemeenten waren, maar onderdeel werden van Rotterdam, is de Stichting Rotterdam is Vele Dorpen (SRiVD) opgericht in 2002.
Diverse historische verenigingen, genootschappen of stichtingen nemen hieraan deel, waarbij als waarnemers zijn aangesloten: Gemeentearchief Rotterdam, Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) en Stichting Ons Rotterdam.

Sinds medio 2007 is de Historische Commissie van “Heide-Bes” een volwaardig lid geworden van de Stichting Rotterdam is Vele Dorpen. Wij zijn daar heel trots op omdat onze unieke verzameling van oude foto’s van de voormalige Ommoordse Polder een mooie aanvulling is op het huidige archief van alle leden te samen.

Een jaarlijks initiatief is de Rotterdamse Dorpendag, elk lid organiseert ‘ Open huis in zijn eigen dorpsmuseum’. Dit jaar staat de Vijfde Dorpendag in het teken van het Groenjaar 2008. SRivD neemt het begrip Groen ruim: Groen kan staan voor natuur, voor weilanden en landbouw, voor parken en plantsoenen. Alle deelnemende dorpsverenigingen wordt gevraagd daar eigen invulling aan te geven.

Dit jaar wordt de Rotterdamse Dorpendag op zaterdag 21 juni gehouden. Samen met Terbregge’s Belang organiseert de Historische Commissie van de “Heide-Bes” haar Dorpendag in de Alexanderkerk, Bergse Linker Rottekade 294, Terbregge. Er is een expositie over 90 jaar Bewonersorganisatie van Terbregge’s Belang en een fotopresentatie van de Historische Commissie over oud-Ommoord.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over Stichting Rotterdam is vele Dorpen en haar activiteiten, dan kunt u zich gratis abonneren op de uitgave De Dorpspomp, stuur een e-mail naar:
Rotterdamisveledorpen@gmail.com .

OUDERENPROOF OMMOORD


Hard gewerkt door 55-plussers uit Ommoord

Ommoord Ouderenproof?
Het afgelopen jaar hebben zo’n 35 deelnemers aan het project Ommoord Ouderenproof ? – allen 55+ en bewoners van de wijk – zich verdiept in de mogelijkheden om op een prettige manier ouder te worden in de wijk Ommoord. In drie themagroepen onderzochten ze de mogelijkheden om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het project Ommoord Ouderenproof ? heeft als doel zoveel mogelijk ouderen te betrekken bij het (deel)gemeentelijk ouderenbeleid. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is dit geen vrijblijvende doelstelling meer; participatie van ouderen is noodzakelijk om het beleid af te kunnen stemmen op hun wensen en behoeften. Ouderenproof is een project voor en door ouderen.
Het eindresultaat is, naast een geslaagd samenwerkingstraject, een set van (beleids)aanbevelingen voor het dagelijks bestuur van de deelgemeente en de directies van woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Ouderen (55+) zijn zelf als ervaringsdeskundigen het beste in staat om te bepalen wat zij nodig hebben om langer zelfstandig te wonen en de regie over hun welzijn te kunnen uitvoeren. Deze aanbevelingen, gebaseerd op de wensen en behoeften van de ouderen, bieden de deelgemeente en maatschappelijke instellingen de gelegenheid bestaande activiteiten te verbeteren en beleid op maat te ontwikkelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn van ouderen in Ommoord.

Themawerkgroepen
Er kan worden ingetekend voor de volgende Themawerkgroepen:
1. Wonen en Woonomgeving
2. Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening
3. Welzijn
4. Informatie en Communicatie

De interesse voor de themawerkgroepen is niet evenredig verdeeld. Met enig puzzelen en na overleg met enkele belangstellenden wordt een verdeling gemaakt.
De themawerkgroep Informatie en Communicatie vervalt. Drie deelnemers, ondergebracht in andere werkgroepen en geïnteresseerd in dit onderwerp, pakken het thema later in het traject op. Al snel is een website in de lucht: http://www.seniorenommoord.nl/, met informatie over het project Ommoord Ouderenproof?. Ook via de deelgemeentepagina in de huis-aan-huis-krant en de wijkkrant van de BOO wordt geregeld over het project bericht.
De voorzitters en secretarissen, belangrijke trekkers in de Themawerkgroepen worden aan de hand van een persoonlijk gesprek geworven. Na een training door het gaan de voorzitters en secretarissen in juni 2007 met hun themawerkgroepen zelfstandig aan de slag. Eerst wordt in de themawerkgroep de eigen omgeving verkend wat de belangrijkste zaken zijn om aan te dragen. Daarna voeren leden gesprekken met instellingen/ organisaties in Ommoord. Ook wordt het middel van enquêtes gebruikt om breder informatie te verkrijgen.
Omdat door inwoners van Ommoord met een allochtone achtergrond niet of nauwelijks is gereageerd op de oproep om mee te doen aan de themawerkgroepen wordt door het opbouwwerk via haar netwerk samen met de medewerker voor het project van het Tympaan Instituut een speciale bijeenkomst georganiseerd voor deze doelgroep. De rapportage hiervan staat net als de andere deelrapportages in het definitieve eindrapport.

Een paar voorbeelden van aanbevelingen zijn:
Themawerkgroep Welzijn
· Aanbevolen wordt de in dit verband relevante partners de noodzakelijke besluiten te doen nemen betreffende de (verdere) ontwikkeling, het onderhouden en uitbreiden van de website http://www.seniorenommoord.nl/ en een beleid te ontwikkelen voor de continuïteit daarvan m.n. op de punten tijd, geld, energie en menskracht.


Themawerkgroep Wonen en Woonomgeving
· Voor de doorstroming is het van belang dat er betaalbare huurwoningen komen én er betaalbare huren blijven. Er zijn nog vele ouderen die nog in een huurwoning verblijven en wíllen blijven wonen, maar wél tegen een betaalbare huur.
· Extra aanbrengen van een zebrapad op de locatie Pres. Wilsonweg/Lorentzweg.

Themawerkgroep Zorg en Maatschappelijke dienstverlening
· Maak één telefoonnummer met directe toegang voor alle vragen op het gebied van zorg- en hulpverlening
· Handleiding maken: Waaraan moet je denken bij aanschaf en gebruik van alarmsysteem?

Bent u geïnteresseerd in alle aanbevelingen en de eindrapportage Ommoord Ouderenproof? Bij de het Informatiepunt van de Bewonersorganisatie Ommoord in de Romeynshof is het eindrapport te krijgen. Het informatiepunt is geopend op maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 111.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Verder kunt alle informatie ook vinden op de website van de BOO: www.boo.nl >projecten >Ouderenproof.


TVO DE RTONDE & DOC.SHOP


TVO de Rotonde & DocShop

Dit schooljaar zijn TVO- de Rotonde en DocShop een intensieve samenwerking aangegaan in het kader van voorlichting en preventie bij VMBO-scholieren.

TVO- de Rotonde is een voormalige VSO-LOMschool, wat tegenwoordig bekend staat als een LWOO-vestiging binnen het Thorbecke Voortgezet Onderwijs. Leerlingen met leerachterstanden en/of sociaal/emotionele problematiek werken hier binnen een kleine, specialistische setting toe naar een vervolgopleiding binnen het VMBO of ROC.

Dit najaar is gestart met een intensieve samenwerking tussen de Rotonde en DocShop aan de hand van maandelijkse thema’s zoals depressiviteit, drugsgebruik, gezonde voeding, seksualiteit. Thema’s waar bij de doelgroep van de school ondanks de intensieve zorgstructuur van de school een duidelijke behoefte aan voorlichting is bij de leerlingen.

In de bovenbouw van de school krijgen de leerlingen maandelijks in hun eigen stamgroep onder begeleiding van hun mentor een voorlichting over het thema van de week. Een sterk punt naast de vertrouwde setting is het feit dat DocShop hierbij vaak gebruik maakt van deskundigen van bijvoorbeeld Bouman GGZ, Riagg, en soms zelfs van ervaringsdeskundigen. Hierdoor wordt door de veilige sfeer en deskundige voorlichting een grote stap voorwaarts gemaakt in de preventieve voorlichting en bewustwording van de leerlingen. De laagdrempeligheid leidt er verder toe dat leerlingen actiever meedoen aan een voorlichting en bijvoorbeeld ook sneller hun vragen durven te stellen over in hun ogen zeer precaire onderwerpen.

Vooruitlopend op de nog komende evaluatie binnen het managementteam van de school kan voorlopig worden geconcludeerd dat de samenwerking met DocShop tot nu toe een zeer welkome en noodzakelijke aanvulling is op het onderwijsaanbod van de school. Hopelijk kan dit in het komende schooljaar worden gecontinueerd.

Jacco Broekhuizen
Teamleider bovenbouw TVO- de Rotonde

DOC.SHOP


Jongeren gezocht voor Doc.shop promoteam!


Ben jij tussen de 10 en 24 jaar en woon, werk of ga je naar school in de deelgemeente Prins Alexander. Dan is het Doc.shop promoteam misschien wel iets voor jou!!!!! Omdat nog veel jongeren doc.shop niet weten te vinden als zij een vraag hebben of ergens mee zitten, is het belangrijk dat doc.shop goed gepromoot wordt. Wij vinden dat jongeren zelf het beste jongeren kunnen informeren over wat doc.shop is en doet. Daarom hebben we een promoteam opgericht. De bedoeling is dat jongeren voorlichting geven op scholen en buurthuizen, helpen om doc.shop te promoten tijdens activiteiten en festivals zoals bijv. "wensday night skate". Vind je het belangrijk dat jongeren ons weten te vinden en vind je het leuk om te flyeren, te promoten en daarvoor plannetjes te maken? Kom dan bij ons promoteam!!!! meld je aan via doc.shop@planet.nl of bel: 010-4202313 en vraag naar Nicole Roelen

ROTTERDAMSE VRIJWILLIGERSPRIJSDit jaar speciaal voor vrijwilligerswerk voor de buurt, door de buurt, in de buurt.

Rotterdamse vrijwilligersorganisaties kunnen zich tot en met 31 juli weer inschrijven voor de Rotterdamse Vrijwilligersprijs en zo kans maken op € 7.500. Bijzonder dit jaar is dat de jury voor het eerst gekozen heeft voor een thema: vrijwilligerswerk voor en door de buurt. Het maakt daarbij niet uit wat voor activiteiten er gedaan worden. Ook hoeven de activiteiten niet per se formeel georganiseerd te zijn, kleinschalige initiatieven en groepen actieve bewoners kunnen in veel gevallen ook meedoen. Vrijwilligersorganisaties, -groepen en -projecten kunnen zich inschrijven op de website www.inz.nl of met een papieren inschrijf­formulier, dat verkrijgbaar is bij PROXY.

PROXY organiseert jaarlijks in opdracht van de gemeente Rotterdam de Rotterdamse Vrijwilligers­prijs: een prijs voor bijzondere Rotterdamse vrijwilligersorganisaties. De prijs is één van de manieren waarop de gemeente laat zien hoe zeer zij de vrijwillige inzet van betrokken Rotterdammers waardeert. Wethouder Jantine Kriens reikt de prijs, een trofee en een bedrag van € 7.500, uit op donderdag 11 december 2008 in de Burgerzaal van het stadhuis.
Dit is het tweede jaar dat deze jury, onder leiding van Chantal Gill'ard, haar rol vervult. De jury kiest in 2008 - voor het eerst in de geschiedenis van de prijs - voor een thema: vrijwilligerswerk voor de buurt, door de buurt, in de buurt. Met dit thema krijgt kleinschalig, buurtgericht vrijwilligerswerk dit jaar extra aandacht. Betrokken Rotterdammers die zich in hun eigen buurt inzetten kunnen hun initiatief, groep, project of organisatie zo goed voor het voetlicht brengen. Alle deelnemers zullen terug te vinden zijn op www.inz.nl. In 2009, als Rotterdam Europees Jongerenhoofdstad is, wordt het thema uiteraard jeugd. In 2010, het laatste jaar voor deze jury, zal de Vrijwilligersprijs geen thema hebben.

Inschrijven tot 31 juli 2008
De inschrijving sluit 31 juli 2008. Daarna bekijkt de jury alle inschrijvingen en verdeelt ze over categorieën. Deze categorieën staan - in tegenstelling tot voorgaande jaren - niet vooraf vast, maar worden bepaald aan de hand van de inzendingen. In de eerste juryronde kiest de jury in elke categorie een winnaar. Deze categoriewinnaars zijn daarmee genomineerd voor de Rotterdamse Vrijwilligersprijs 2008 en winnen in elk geval € 750. De categoriewinnaars worden in het najaar bekend gemaakt. De jury nodigt hen vervolgens uit voor de tweede juryronde, een presentatie op het stadhuis. De jury beoordeelt de inschrijvingen onder meer op de bijdrage die een organisatie levert aan de buurt, de mate waarin een organisatie anderen kan inspireren en de manier waarop een organisatie omgaat met de mensen en middelen die zij heeft.

Opvallers
Naast categoriewinnaars selecteert de jury ook in elke categorie een opvaller. Opvallers zijn organisaties die niet in aanmerking komen voor de hoofdprijs, maar wel zo bijzonder zijn dat de jury deze graag onder de aandacht van Rotterdam brengt. Deze opvallers maken kans op een bijzondere vermelding en daarmee op € 500. Ook de opvallers worden in het najaar bekend gemaakt.

LEEFSTIJLEN OMMOORD


In Ommoord gaat de werkgroep leefstijlen een leefstijlendag organiseren op 5 juni 2008. De wijk Ommoord vergrijst en verkleurt, werkgroep Leefstijlen probeert door middel van het uitwisselen van verhalen bewoners met elkaar te laten kennis maken en over en weer tot een beter begrip van elkaars leefstijlen te laten komen .

De werkgroep Leefstijlen Ommoord bestaat uit getrainde vrijwilligers die een verhalengroep kunnen begeleiden. De werkgroep wordt begeleid door het opbouwwerk Sonor.

De afgelopen jaren hebben op verschillende plekken in Ommoord meer dan 15 verhalengroepen gefunctioneerd. Deze verhalengroepen bestaan uit vooral Nederlandse ouderen en Ommoorders met een migratieachtergrond. De laatste jaren doen ook mensen met een verstandelijke beperking mee.

Opzet van de leefstijlendag
De leefstijlendag gaan we op 5 juni op het terras van Nieuw Oldenoord in Ommoord organiseren. Op het terras gaan we acht tafels opstellen.
Per tafel gaat dan een groep van 10 deelnemers aan de gang met verhalen uitwisselen aan de hand van een thema en onder begeleiding. Het thema is dit jaar: ‘de eerste keer’. Van alle verhalen hopen we weer een boekje te maken.

Tussen de verhalen door gaan we met elkaar ook aan deze tafels picknicken. We hopen dat de deelnemers zich opgeven voor een vervolg verhalengroep, die we na de zomer weer willen starten.


Opgeven voor deelname aan de Leefstijlendag kan bij:
Werkgroep Leefstijlen, Opbouwwerk Ommoord, John Mottweg 122, 3068 ZT Rotterdam
010 - 4200404


INFORMATIEPUNT OMMOORD


Weet U wat HUBA is?

HUBA is Hulp BelastingAangifte

Voor het 6e achtereenvolgende jaar hebben vrijwilligers van het Informatiepunt Ommoord in nauwe samenwerking met medewerkers van MDA/Vraagwijzer voor bewoners van 65 jaar en ouder uit Ommoord en Zevenkamp de belastingaangifte verzorgd.

Dat hieraan weer grote behoefte bestond bleek wel uit het feit dat al eind januari, nog vóór de blauwe envelop op de deurmat lag, de eerste bewoners informeerden of er weer hulp bij de belastingaangifte zou worden gegeven.

Er werd een team van 7 medewerkers gevormd. Door de Belastingdienst werd voorlichting over de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar gegeven, waarna de inschrijving kon beginnen.

Ongeveer 250 bewoners hebben zich aangemeld. De jongste was 65 jaar, de oudste 94 jaar!

Deze gratis service is bedoeld voor bewoners met een niet te hoog inkomen en een “kleine spaarpot”.

Door aangifte te doen is het mogelijk om aftrekposten op te voeren, zoals de kosten van de aanvullende ziektekostenverzekering, de vaste aftrek voor 65plussers, kosten voor hulpmiddelen zoals een bril, gehoorapparaat, thuiszorg, reiskosten naar de arts of ziekenhuis, kosten voor een dieet, de tandarts enz.

Naar schatting is er voor enkele tienduizenden euro’s teruggevorderd bij de Belastingdienst.
Volgend jaar vervallen al deze aftrekposten, dus…….. Het is van belang nu nog aangifte te doen van aanschaffingen die niet door de verzekering worden vergoed.

BREED WIJKBEHEER


Plan van Aanpak Kwaliteitskaart Groen/Groenvisie
Als gevolg van een motie welke vorig jaar door de deelraad is aangenomen komt er in de nabije toekomst ruime aandacht aan de groenvoorziening in Prins Alexander, waaronder dus ook Ommoord. In het kort komt het er op neer dat al het groen en wat daarmee samenhangt in kaart wordt gebracht en aan de hand daarvan worden er plannen uitgewerkt om verbetering/vernieuwing aan te brengen op die plaatsen waar dat hard nodig is. Er komt ook een communicatieplan waarbij alle betrokkenen worden betrokken. Om er een paar te noemen; het Hoogheemraadschap, de Roteb, Gemeentewerken, woningcorporaties, de Bomenridders én wijkbewoners. En niet te vergeten de bewonersorganisaties in de rol van directe belanghebbenden en intermediair.

De strategie is in de 1e fase binnen elke wijk een workshop te houden met bewoners, bewonersorganisaties en belangengroeperingen, waarin zij per wijk in kaart brengen hoe de groengebieden worden gebruikt. Aan de hand daarvan wordt nagegaan waarin het onderhoud moeten worden uitgebreid of kan worden verminderd. Vervolgens wordt er per workshop één plek gekozen die meedingt naar de titel “Het mooiste plekje in Pr. Alexander”. De planning van de 2e fase is geheel afhankelijk van de behandeling in de commissie Buitenruimte en Ruimtelijke Ordering (BRO). Deze zal behandeling nader worden uitgewerkt. Hierbij wordt uitgegaan van voltooiing in het laatste kwartaal van 2008.
Het zal te begrijpen zijn dat Breed Wijkbeheer, in de meest ruime zin van het woord, de plannen zal volgen en gevraagd of ongevraagd advies zal geven.

Namen voor voet/fietspaden
Vorig jaar is op advies van Breed Wijkbeheer in het Ommoordseveld enkele wandelpaden voorzien van een naam. Dit onder de vlag van veiligheid. Men ging er van uit dat er altijd ergens wel een ongeval kan plaatsvinden. Indien de ambulance en/of politie moet worden gebeld, dan is het vrij lastig om uit te leggen waar een en ander heeft plaatsgevonden. Het is dan zaak voor de hulpdiensten dat er gezocht moet worden om hulp te kunnen bieden. Maar de werkgroep vindt deze twee nieuw benoemde paden zeer onvoldoende.
Er wordt nu hard gewerkt aan een inventarisatie van naamloze paden in geheel Ommoord. De eerste versie ligt al op tafel. Als die verder is uitgewerkt wordt er overleg gepleegd met de betreffende dienst die zich bezighoudt met straatnaamgeving. Er blijkt een link gelegd te moeten met de omgeving hetzij geschiedkundig tandwiel een gebouw of iets dergelijks in de huidige tijd. Er mag worden verwacht dat de juiste paden bewandeld worden om de veiligheid op te krikken.

Uitbreiding/vernieuwing bij De Wijktuin
In het kader van “Groene Vingers” en het bedrag van € 50.000,- dat de bewoners van de Curieplaats in de wacht hebben gesleept wordt er gewerkt aan een groot opgezet plan. Het groengebied dat wordt begrensd door voornoemde flat en “De Wijktuin” zal een hele metamorfose ondergaan. De eerste schetsen die zijn gemaakt door Gemeentewerken en de bewoners liggen al op tafel en liegen er niet om.

Het wordt een soort natuurgebied en er komt tevens een meerjaren onderhoudsplan. Het geheel sluit aan, of beter gezegd, wordt geïntegreerd met ‘De Wijktuin’. Daardoor wordt er meerwaarde aan dat natuurgebied toegevoegd.

Het Stoepenplan
De deelraad heeft onlangs een voorstel aangenomen om een aantal stoepen, dat aan verbetering toe zijn, te gaan aanpakken. Daartoe is er een “Stoepenplan” gemaakt. Deze houdt dat er een zestal plaatsen op een rij zijn gezet waarvan wordt gedacht voor een grote onderhoudsbeurt in aanmerking te komen. De werkgroep van de Bewonersorganisatie/Breed Wijkbeheer was door de deelgemeente uitgenodigd om over het plan van gedachte te wisselen over de gekozen aan te pakken stoepen. Dat vond plaats op 13 mei jl. in de Romeynshof.

BOO DIGITAAL

De Wijkkrant kan om financiële redenen slechts 4x per jaar verschijnen. Wij weten dat er heel wat bewoners zijn die dit jammer vinden omdat zij graag vaker geïnformeerd willen worden over het wel en wee in de wijk.

Om u als wijkbewoner toch regelmatig te informeren geeft de BOO elke twee weken een digitale nieuwsbrief uit.

U kunt een gratis abonnement aanvragen door een e-mail te zenden aan:
Info@boo.nl o.v.v. Digitale Nieuwsbrief. Opzeggen kan uiteraard altijd op het moment dat u dit wil.

Alle informatie uit de digitale nieuwsbrief kun u uiteraard ook nalezen op de website van de www.boo.nl

ROTTERDAM JONGERENHOOFDSTAD 2009


In 2009 is Rotterdam European Youth Capital: de Jongerenhoofdstad van Europa.

Ook in Prins Alexander komen jongeren aan de lat te staan om van het jongerenjaar een succes te maken. Jongeren krijgen kansen en kunnen deze kansen benutten. Het zal volgend jaar meer dan ooit bruisen van activiteiten voor jongeren, het hele jaar door en in elke hoek van de stad: talentenjachten, projecten, congressen, evenementen, activiteiten, festivals, concerten, wedstrijden, leertrajecten, enzovoort.

Ook Deelgemeente Prins Alexander wil meer grote evenementen, ook voor jongeren. Niet voor niets onder het motto Bruisend Alexander! Jongeren krijgen daarbij de ruimte van de deelgemeente om ideeën kenbaar te maken en gevraagd en ongevraagd advies te geven over gewenste activiteiten.

Projectvoorstellen kunnen al via het mailadres:

jongerenhoofdstad@prinsalexander.rotterdam.nl worden ingediend.

Deze moeten dan betrekking hebben op de thema’s Werken en ondernemen; Kunst, Cultuur en Lifestyle; Sport; Leren en Stage; Wonen en Leefomgeving.