maandag 12 mei 2008

OUDERENPROOF OMMOORD


Hard gewerkt door 55-plussers uit Ommoord

Ommoord Ouderenproof?
Het afgelopen jaar hebben zo’n 35 deelnemers aan het project Ommoord Ouderenproof ? – allen 55+ en bewoners van de wijk – zich verdiept in de mogelijkheden om op een prettige manier ouder te worden in de wijk Ommoord. In drie themagroepen onderzochten ze de mogelijkheden om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Het project Ommoord Ouderenproof ? heeft als doel zoveel mogelijk ouderen te betrekken bij het (deel)gemeentelijk ouderenbeleid. Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is dit geen vrijblijvende doelstelling meer; participatie van ouderen is noodzakelijk om het beleid af te kunnen stemmen op hun wensen en behoeften. Ouderenproof is een project voor en door ouderen.
Het eindresultaat is, naast een geslaagd samenwerkingstraject, een set van (beleids)aanbevelingen voor het dagelijks bestuur van de deelgemeente en de directies van woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Ouderen (55+) zijn zelf als ervaringsdeskundigen het beste in staat om te bepalen wat zij nodig hebben om langer zelfstandig te wonen en de regie over hun welzijn te kunnen uitvoeren. Deze aanbevelingen, gebaseerd op de wensen en behoeften van de ouderen, bieden de deelgemeente en maatschappelijke instellingen de gelegenheid bestaande activiteiten te verbeteren en beleid op maat te ontwikkelen op het gebied van wonen, zorg en welzijn van ouderen in Ommoord.

Themawerkgroepen
Er kan worden ingetekend voor de volgende Themawerkgroepen:
1. Wonen en Woonomgeving
2. Zorg en Maatschappelijke Dienstverlening
3. Welzijn
4. Informatie en Communicatie

De interesse voor de themawerkgroepen is niet evenredig verdeeld. Met enig puzzelen en na overleg met enkele belangstellenden wordt een verdeling gemaakt.
De themawerkgroep Informatie en Communicatie vervalt. Drie deelnemers, ondergebracht in andere werkgroepen en geïnteresseerd in dit onderwerp, pakken het thema later in het traject op. Al snel is een website in de lucht: http://www.seniorenommoord.nl/, met informatie over het project Ommoord Ouderenproof?. Ook via de deelgemeentepagina in de huis-aan-huis-krant en de wijkkrant van de BOO wordt geregeld over het project bericht.
De voorzitters en secretarissen, belangrijke trekkers in de Themawerkgroepen worden aan de hand van een persoonlijk gesprek geworven. Na een training door het gaan de voorzitters en secretarissen in juni 2007 met hun themawerkgroepen zelfstandig aan de slag. Eerst wordt in de themawerkgroep de eigen omgeving verkend wat de belangrijkste zaken zijn om aan te dragen. Daarna voeren leden gesprekken met instellingen/ organisaties in Ommoord. Ook wordt het middel van enquêtes gebruikt om breder informatie te verkrijgen.
Omdat door inwoners van Ommoord met een allochtone achtergrond niet of nauwelijks is gereageerd op de oproep om mee te doen aan de themawerkgroepen wordt door het opbouwwerk via haar netwerk samen met de medewerker voor het project van het Tympaan Instituut een speciale bijeenkomst georganiseerd voor deze doelgroep. De rapportage hiervan staat net als de andere deelrapportages in het definitieve eindrapport.

Een paar voorbeelden van aanbevelingen zijn:
Themawerkgroep Welzijn
· Aanbevolen wordt de in dit verband relevante partners de noodzakelijke besluiten te doen nemen betreffende de (verdere) ontwikkeling, het onderhouden en uitbreiden van de website http://www.seniorenommoord.nl/ en een beleid te ontwikkelen voor de continuïteit daarvan m.n. op de punten tijd, geld, energie en menskracht.


Themawerkgroep Wonen en Woonomgeving
· Voor de doorstroming is het van belang dat er betaalbare huurwoningen komen én er betaalbare huren blijven. Er zijn nog vele ouderen die nog in een huurwoning verblijven en wíllen blijven wonen, maar wél tegen een betaalbare huur.
· Extra aanbrengen van een zebrapad op de locatie Pres. Wilsonweg/Lorentzweg.

Themawerkgroep Zorg en Maatschappelijke dienstverlening
· Maak één telefoonnummer met directe toegang voor alle vragen op het gebied van zorg- en hulpverlening
· Handleiding maken: Waaraan moet je denken bij aanschaf en gebruik van alarmsysteem?

Bent u geïnteresseerd in alle aanbevelingen en de eindrapportage Ommoord Ouderenproof? Bij de het Informatiepunt van de Bewonersorganisatie Ommoord in de Romeynshof is het eindrapport te krijgen. Het informatiepunt is geopend op maandag van 13.30 uur tot 15.30 uur en van dinsdag t/m vrijdag van 09.30 uur tot 111.30 uur en van 13.30 uur tot 15.30 uur.

Verder kunt alle informatie ook vinden op de website van de BOO: www.boo.nl >projecten >Ouderenproof.


Geen opmerkingen: