maandag 12 mei 2008

BREED WIJKBEHEER


Plan van Aanpak Kwaliteitskaart Groen/Groenvisie
Als gevolg van een motie welke vorig jaar door de deelraad is aangenomen komt er in de nabije toekomst ruime aandacht aan de groenvoorziening in Prins Alexander, waaronder dus ook Ommoord. In het kort komt het er op neer dat al het groen en wat daarmee samenhangt in kaart wordt gebracht en aan de hand daarvan worden er plannen uitgewerkt om verbetering/vernieuwing aan te brengen op die plaatsen waar dat hard nodig is. Er komt ook een communicatieplan waarbij alle betrokkenen worden betrokken. Om er een paar te noemen; het Hoogheemraadschap, de Roteb, Gemeentewerken, woningcorporaties, de Bomenridders én wijkbewoners. En niet te vergeten de bewonersorganisaties in de rol van directe belanghebbenden en intermediair.

De strategie is in de 1e fase binnen elke wijk een workshop te houden met bewoners, bewonersorganisaties en belangengroeperingen, waarin zij per wijk in kaart brengen hoe de groengebieden worden gebruikt. Aan de hand daarvan wordt nagegaan waarin het onderhoud moeten worden uitgebreid of kan worden verminderd. Vervolgens wordt er per workshop één plek gekozen die meedingt naar de titel “Het mooiste plekje in Pr. Alexander”. De planning van de 2e fase is geheel afhankelijk van de behandeling in de commissie Buitenruimte en Ruimtelijke Ordering (BRO). Deze zal behandeling nader worden uitgewerkt. Hierbij wordt uitgegaan van voltooiing in het laatste kwartaal van 2008.
Het zal te begrijpen zijn dat Breed Wijkbeheer, in de meest ruime zin van het woord, de plannen zal volgen en gevraagd of ongevraagd advies zal geven.

Namen voor voet/fietspaden
Vorig jaar is op advies van Breed Wijkbeheer in het Ommoordseveld enkele wandelpaden voorzien van een naam. Dit onder de vlag van veiligheid. Men ging er van uit dat er altijd ergens wel een ongeval kan plaatsvinden. Indien de ambulance en/of politie moet worden gebeld, dan is het vrij lastig om uit te leggen waar een en ander heeft plaatsgevonden. Het is dan zaak voor de hulpdiensten dat er gezocht moet worden om hulp te kunnen bieden. Maar de werkgroep vindt deze twee nieuw benoemde paden zeer onvoldoende.
Er wordt nu hard gewerkt aan een inventarisatie van naamloze paden in geheel Ommoord. De eerste versie ligt al op tafel. Als die verder is uitgewerkt wordt er overleg gepleegd met de betreffende dienst die zich bezighoudt met straatnaamgeving. Er blijkt een link gelegd te moeten met de omgeving hetzij geschiedkundig tandwiel een gebouw of iets dergelijks in de huidige tijd. Er mag worden verwacht dat de juiste paden bewandeld worden om de veiligheid op te krikken.

Uitbreiding/vernieuwing bij De Wijktuin
In het kader van “Groene Vingers” en het bedrag van € 50.000,- dat de bewoners van de Curieplaats in de wacht hebben gesleept wordt er gewerkt aan een groot opgezet plan. Het groengebied dat wordt begrensd door voornoemde flat en “De Wijktuin” zal een hele metamorfose ondergaan. De eerste schetsen die zijn gemaakt door Gemeentewerken en de bewoners liggen al op tafel en liegen er niet om.

Het wordt een soort natuurgebied en er komt tevens een meerjaren onderhoudsplan. Het geheel sluit aan, of beter gezegd, wordt geïntegreerd met ‘De Wijktuin’. Daardoor wordt er meerwaarde aan dat natuurgebied toegevoegd.

Het Stoepenplan
De deelraad heeft onlangs een voorstel aangenomen om een aantal stoepen, dat aan verbetering toe zijn, te gaan aanpakken. Daartoe is er een “Stoepenplan” gemaakt. Deze houdt dat er een zestal plaatsen op een rij zijn gezet waarvan wordt gedacht voor een grote onderhoudsbeurt in aanmerking te komen. De werkgroep van de Bewonersorganisatie/Breed Wijkbeheer was door de deelgemeente uitgenodigd om over het plan van gedachte te wisselen over de gekozen aan te pakken stoepen. Dat vond plaats op 13 mei jl. in de Romeynshof.

Geen opmerkingen: