donderdag 18 oktober 2007

IMPRESSIE VERSLAG 2E BIJEENKOMST VERKEERSVEILIGHEID A. PLESMANSCHOOL

18 september 2007.

Opening
De directeur van de school, Sjaak Ligthart heet als gastheer de omwonenden, ouders, medewerkers van de school en de vertegenwoordiging van de deelgemeente welkom en geeft voor de verdere invulling van het programma het stokje over aan de programmaleider van Verkeersveiligheid rondom basisscholen bij de deelgemeente Joop van Wijnbergen.


Toelichting op het programma van deze 2e workshop.
Toegelicht wordt de werkwijze van deze avond.
Eerder zijn met omwonenden en betrokkenen knelpunten en oorzaken op het gebied van verkeer bij het brengen en halen van kinderen benoemd. Daarbij zijn door belanghebbenden ook een aantal oplossingen voorgesteld. De knelpunten, oorzaken en voorstellen uit de vorige workshop van 24 april jl. zijn vervolgens voorgelegd aan verschillende adviseurs. Geraadpleegd zijn verkeerskundigen van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, de beleidsmedewerker verkeer en het wijkteam van de deelgemeente Prins Alexander. Met als resultaat een concreet aantal oplossingsvoorstellen waarop vanuit deze bijeenkomst kan worden gereageerd. Op grond van de voorstellen en de reacties vanuit deze workshop zal aan het Dagelijks Bestuur een eindadvies ter besluitvorming worden aangeboden.
Aanwezig bij deze bijeenkomst namens de adviseurs is Laura Verschuren van de afdeling Verkeer en Vervoer van dienst Stedebouw en Volkshuisvesting om een aantal adviezen toe te lichten en mede de inhoudelijke reacties te vernemen.


De adviezen en de reacties daarop.

De adviezen die worden aangeboden op grond van de knelpunten en oorzaken vanuit de 1e workshop luiden als volgt.

Advies
Snelheidsbeperking:
Een van de belangrijkste voorstellen is het realiseren van snelheidbeperking rondom de school.
Voorgesteld wordt dit te koppelen aan de inrichting van de 30 km zone van de Nieuwe Ommoordseweg.
Dit betekent dat de omgeving van de school in tijd


Reacties uit de workshop:
De ideeën worden door de aanwezigen gedeeld.
Met de volgende opmerkingen:
Plateau Wasbloem:
• Aandacht voor het parkeren richting Pres. Rooseveltweg ivm. tijdig zicht op fietsers;


"nader voren moet worden getrokken.
Concrete maatregelen hierbij:
• De 30 km zone te starten bij de Wasbloem.
• Het maken van een plateau op de kruising met de Wasbloem;
• Het maken van een plateau op de kruising met de Akkerdistel
• Handhaven van de drempel voor de school;
• Het maken van een drempel bij de Hanespoor
Opgemerkt wordt hierbij dat koppeling of het naar voren halen van bestratingsplanningen een vereiste is en nog ambtelijke moet worden beoordeeld.


Reactie vanuit de workshop:
Opschuiven start plateau richting school;
• Geen tusseneiland, dat maakt te smal;
• Poitief over haaksheid van bochten, dat werkt vertragend;
• Toevoegen VOP bij start plateau gewenst. Plateau Akkerdistel:
• Okay;
• Treffen van parkeerwerende voorzieningen in de bocht van het trotoir bij de school.
Hanespoor:
• Wenselijkheid van heldere oversteek op Hanespoor, liefst VOP;Parkeerzaken:
In overweging wordt gegeven het promoten van de Parkeerplaats bij de sportzaal aan de Hanespoor. Met mogelijk gebruik van de achteringang van de school.

Reactie vanuit de workshop:
Dit blijkt weinig tot geen soulaas te bieden. Daarnaast wordt hierdoor toename van het verkeer op de Hanespoor veronderstelt. Deze is al zo druk en er steken veel kinderen daar over.
Wel graag aandacht voor de slechte kwaliteit van de P-plaats. En een mogelijke verbetering van de inrichting.


Communicatief:
Vooral ouders en omwonende blijven informeren over het verkeersveiligheid rondom de school. Hiervoor in te zetten de websites van de deelgemeente en de school.
De Deelgemeente gebruikt hiervoor de wijkinformatie op haar website.
De school informeer ouders over verkeersgedrag via hun website en hun periodieke nieuwsbrief.
De resultaten van deze avond zullen op deze wijze worden verspreidt.

Reactie vanuit de workshop:
Accoord, maar hierbij ook graag handhavingsondersteuning vanuit de politie.

Om 22.10 uur danken Sjaak Ligthart namens de school en Joop van Wijnbergen namens de deelgemeente de ouders, bewoners en Laura Verschuren voor hun opbouwende bijdragen.

Geen opmerkingen: