dinsdag 23 oktober 2007

BAGGERDEPOT OMMOORD


Korte impressie van de bijeenkomst d.d. 23-10-2007 op uitnodiging van de deelgemeente.
Het doel was te praten over het baggerdepot dat gepland staat en de lopende aanvraag kapvergunning op het huidige gronddepot.

Aanwezig waren:
Dhr Bastiaasen (DGPA) Mw. Aaldriks (DGPA) Mw. Van Renswouw (DGPA) Dhr. Oudshoorn (GW) Dhr. Sundemeijer (GW) Dhr Korten (GW)
Dhr Mens (bewoner Varenhof)
Dhr Suttorp (bewoner Varenhof)
Dhr en Mw Martens (bewoners Varenbuurt)
Dhr. Eijsman (BOO)
Dhr Sundemeijer toonde een tekening van het (verkleinde) baggerdepot dat het oude depot omvat met een uitbreiding tot aan het zanddepot, maar geen verbreding en twee kleinere depots ten westen daarvan. Het doel van deze opzet is zoveel mogelijk bomen en struiken te sparen.
Ook zal er, gezien de mindere behoefte aan opslag, minder frequent bagger gestort worden.

Desondanks blijft het standpunt van de bewoners dat het depot niet thuishoort naast een woonwijk, omdat stank en machinelawaai, weliswaar minder, aanwezig blijft.

De gemeente vindt ons bezwaar echter niet zwaarwegend genoeg, omdat de aanleg en het gebruik volgens de geldende normen en regelgeving mogelijk is.
Na uitgebreide discussie konden wij niet tot elkaar komen.
Een patstelling derhalve.
De artikel 19 procedure zal doorgaan en de bijbehorende aanvraag kapvergunning zal eveneens in behandeling worden genomen.

Ook nu weer zullen wij ons hiertegen verzetten. (Waarschijnlijk niet alleen via de gebruikelijke proceduregang.)

Het (illegaal) kappen van de bomen kwam vervolgens ter sprake.
De te herplanten bomen zullen zo veel mogelijk op het dijkje worden gezet en de resterende bomen worden ergens anders geplant.
Op het moment dat er geplant gaat worden, zullen de laatste bomen die in de weg staan voor de uitbreiding van het gronddepot worden gerooid.
Hiertegen zullen de bewoners zich niet verzetten.

Op het voorstel van de bewoners om het geld van die resterende bomen om te zetten in een speelkasteel voor de kinderen in de wijk stuitten we weer op het toverwoord “regelgeving”. Omdat er vorig jaar, in het kader van Speel Oké, besloten is een gammel, verkeerd geplaatst en niet onderhouden toestel te verwijderen kan er in de komende jaren geen ander geplaatst worden. Tegen de tijd dat het wel kan, zijn de kinderen, die er nú behoefte aan hebben, er te groot voor.

Hoe flexibel kan een mens zijn!

Het spijt me dat ik mijn ergernis niet onder stoelen of banken steek, maar het blijkt eens te meer dat de democratisch gekozen bestuurders niet aan hun achterban, en dus het algemeen belang, denken als er omheen geredeneerd kan worden.


Philip

Geen opmerkingen: