donderdag 25 oktober 2007

TOESPRAAK VOORZITTER BWB BEW. ORG. OMMOORDMeneer de voorzitter, geachte raadsleden, op de eerste plaats dank voor de gelegenheid om even in te spreken als burger van Rotterdam mede namens de werkgroep Breed Wijkbeheer van de Bewonersorganisatie Ommoord (BOO), die zeer betrokken is met welzijn van de bewoners en de leefomgeving in Ommoord.

Het gaat nu om de “STADSVISIE ROTTERDAM, RUIMTELIJKE ONTWIKKE-LINGSSTRATEGIE 2030”. Indien deze visie zou worden uitgevoerd zoals in het con-cept staat aangegeven, moet ik zeggen dat het geen goede visie is. Een afkeuringwaar-dige visie dus. Het is een voortzetting van de afbraak van de leefomgeving. Daar kom ik later nog even op terug.
Het plan om te willen bouwen op een natuurhistorisch terrein is het afbreken van een stuk natuur zoals men niet meer tegen komt. Immers, het is het laatste stuk natuur dat is gelegen op de laatste laag veen van de in het verleden afgestoken turf. Dat is ook de reden waarom het Ommoordse Veld steeds moerassig is en zal blijven. Ook na een be-bouwing.

Zeker, Rotterdam strijkt een aardige cent op met de verkoop van de grond (lees moeras). Maar na één of twee jaar van de bebouwing begint te ellende. Betaalt Rotterdam dan net zo graag, gul en enthousiast mee aan het onderhoud en/of schade aan de bouwsels en woonomgeving, als dat men de grond heeft verkocht? Of is het “verkoop met garantie tot aan de voordeur van de notaris”.
Ommoord als zodanig is ook te vroeg gebouwd. Alles blijft verzakken omdat de onder-lagen blijven inklinken. En dan heb ik het nog niet over de onderhoudskosten die dat met zich meebrengt. Geachte commissieleden, de deelraad moet nu al jaren op haar knieën liggen om geld van de Coolsingel te krijgen voor het onderhoud van het verpau-perend Ommoord.
Geachte commissie, dit was een stukje praktische overweging om zeker niet op het Ommoordse Veld te willen bouwen.

Geachte commissie, als u van plan bent om de bouwplannen toch door te zetten dan moet u zich wel bedenken dat u de groene long uit Ommoord rukt. Een groene long die leeft bij en voor de mensen. Niet alleen uit die van bewoners van Ommoord maar ook voor veel mensen daarbuiten.
Wat denkt u als het Ommoordse Veld zou worden bebouwd? Een oase zal te niet worden gedaan. Een historisch stuk natuur aan de oude Rotte, dat beeldbepalend is. Niet alleen van Ommoord maar ook van Rotterdam. Het Ommoordse Veld en de nabijgelegen Wijk-tuin zijn oases, die liggen binnen al dat beton wat daar omheen is gebouwd.

Het Ommoordse Veld is een natuurlijke toegang tot de zeer druk bezochte kinderboerde-rij “De Blijde Wei”. Wat u in andere natuurgebieden zoekt maar wellicht niet tegenkomt dan is de kans zeer groot dat dat wél in Ommoord te vinden is.
Waar vindt men zoveel wilde hyacinten, wilde orchideeën, verschillende soorten uilen, bruine kikkers, valken, verschillende soorten spechten en ander klein gedierte tussen het groen binnen een oppervlakte van ca 500 m², zo dicht bij de bewoonde wereld? Daarom worden er daar zeer regelmatig natuurexcursies gehouden. Jawel, in Ommoord, een woonwijk van de deelgemeente Prins Alexander.

Ik doe hierbij een beroep op uw natuurhistorisch besef, op uw geweten en op uw verant-woordelijkheid als raadsleden van de gemeente Rotterdam naar de Deelgemeente Prins Alexander, naar de bewoners van Ommoord. Ik doe een beroep op u wijsheid om een goed- weloverwogen besluit te nemen.
“Laat welvaart niet altijd zegevieren boven welzijn”. Er zijn grenzen.
Rotterdam heeft, zoals u wellicht weet, al een grote blunder gemaakt.
U kunt zorgen dat er, met de huidige Visie Rotterdam 2030, geen tweede in het verschiet ligt. Herzie de “Visie Rotterdam, Ruimtelij
ke Ontwikkelingsstrategie 2030” en veeg de rode stippen van Ommoord van uw planning.
Wellicht had u al verwacht dat er tegen deze Visie zou worden geageerd, anders had men de stippen wel een andere kleur gegeven. Laat Ommoord met rust met het motto: “BOUWEN IN HET GROEN, DAT MOETEN- EN WILLEN WE NIET DOEN” .
U zou u zelf tegenspreken als u eerst besluit om het groen in Rotterdam beter te laten worden in het kader van het GROENJAAR 2008 en dan enige tijd later een mooi groengebied tot woonwijk te bombarderen. U zou dan niet meer geloofwaardig zijn.

Kom later ook niet met alternatieven of compromissen van; wel bouwen mits, mits enz. zoals in de laatste consultatiefase Stadsvisie is weergegeven. Besef dat als er bijvoor-beeld één paal wordt geslagen in of aan de rand van het Ommoordse Veld het gehele gebied al als beschadigd kan worden beschouwd. Het bekende gezegde: “wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht” is dan van toepassing. Dat kunt ú, in dit geval, voor-komen.
Dan kom ik nog even terug op hetgeen ik aan begin heb aangegeven waar het ging over de leefomgeving; Ommoord krijgt al genoeg voor haar kiezen met o.a. de mogelijke aanleg van een baggerdepot en de geplande aansluiting Rijksweg A13-A16.
De commissie zou wellicht beter kunnen overwegen om het Ommoordse Veld en de Wijktuin tot beschermde natuurgebieden te verklaren en de natuur daar gewoon haar gang te laten gaan.
Wij, Ommoorders, willen een leefbare woonomgeving. In dit geval een leefbaar Om-moord. Wij weten ons gesteund door het dagelijks bestuur en deelraad van Prins Alexander. Gebruik Ommoord niet als een vuilinisvat, waar alles in kan wat je maar kwijt wilt. Dus, wat is de conclusie:
“Geen gebouw (letterlijk en figuurlijk) in het Ommoordse Veld”.
Dank voor uw aandacht.
A.J.M. Tetteroo, vz. Breed Wijkbeheer,
Bewonersorganisatie Ommoord (BOO)

Geen opmerkingen: