woensdag 12 maart 2008


KENNISGEVING

Voorontwerp bestemmingsplan “Ommoord buiten de Ring”


Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben het voorontwerp bestemmingsplan “Ommoord buiten de Ring” vrijgegeven voor vooroverleg met verplichte partijen zoals de provincie, DCMR, waterschap en leidingbeheer. Met de “Ring” wordt bedoeld: de President Rooseveltweg, de Martin Luther Kingweg, de President Wilsonweg en de John Mottweg.
B&W heeft de deelgemeente gevraagd om over dit bestemmingsplan een advies uit te brengen.
De deelgemeente wil hier graag de bewoners over raadplegen.

Het voorontwerp bestemmingsplan “Ommoord buiten de Ring” ligt met ingang van donderdag 13 maart 2008 gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel Prins Alexander aan het Prins Alexanderplein 25. Gedurende deze periode kunt u schriftelijk reageren. Schriftelijke reacties moet u richten aan het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander, Postbus 84205, 3009 CE Rotterdam.
Op woensdag 26 maart en op woensdag 2 april 2008 zijn er informatieavonden in het Continental Art Centre aan de Robert Kochplaats 342. Bewoners van Ommoord buiten de Ring zijn vanaf 19.30 uur welkom. Om 20.00 uur begint het officiële deel, waarbij bewoners een toelichting op het plan krijgen en vragen kunnen stellen.
Op woensdag 26 maart is de aandacht gericht op de zuidelijk en oostelijk gelegen buurten (de Bloemen- Doornen- Distels, Grassen- en Kruidenbuurt en de Bremmen- en Mossenbuurt).
Op woensdag 2 april komen de noordelijk en westelijk gelegen buurten aan bod (de Bessen-, Klaver- Varen en Rozenbuurt).

Toelichting
Het voorontwerp bestemmingsplan “Ommoord buiten de Ring” vormt een gedeeltelijke vervanging van het oorspronkelijk uit 1977 daterende bestemmingsplan “Ommoord”.
Het bestemmingsplan heeft in hoofdzaak een conserverend karakter. Dat betekent dat de bestaande situatie als uitgangspunt is genomen.
Verder zijn er in het gebied een beperkt aantal ontwikkelingen. Als deze ontwikkelingen al een artikel 19 procedure van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (hebben) doorlopen zijn deze rechtstreeks in dit plan opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: het aan te leggen baggerdepot en de legalisering van het bestaande gronddepot aan de President Rooseveltweg.

De belangrijkste ‘nieuwe’ ontwikkelingen die het voorontwerp bestemmingsplan mogelijk maakt zijn:
· Herontwikkeling ouderenwoningen in de Kruiden- Grassen en Doornen/Bloemen buurt.
In deze drie zuidelijke woonbuurten zijn zes blokjes zelfstandige ouderenwoningen (boven- en benedenwoningen) die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Dit bestemmingsplan maakt sloop/nieuwbouw mogelijk van woningen in maximaal 4 bouwlagen (plat afgedekt).

· Extra bouwlaag Doornen – en Distelbuurt.
Het voorstel is om op alle bouwblokken in de Doornen- en Distelbuurt een derde bouwlaag toe te staan.
· Bebouwing aan de Bergse Linker Rottekade.
Aangezien de bestaande woningen relatief klein zijn, in een verouderde staat verkeren en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, is een regeling opgenomen die een bescheiden uitbreiding van deze woningen (ook bij sloop/nieuwbouw) toestaat. Het kleinschalige karakter blijft uitgangspunt.

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd wat maximaal gebouwd mag worden. Minder mag altijd, meer niet. Bovendien hoeft van de mogelijkheden die een bestemmingsplan biedt geen gebruik gemaakt te worden.
Bewoners die een direct belang hebben bij bovengenoemde ontwikkelingen krijgen hier een brief van en worden voor de bovengenoemde bijeenkomsten uitgenodigd.

Een uitgebreide toelichting vindt u op de site:
www.prinsalexander.rotterdam.nl en op de site van de Bewonersorganisatie Ommoord (www.boo.nl) > nieuwe website>wijkbeheer>Breed Wijkbeheer.

Voor nadere informatie kunt u bellen met mevrouw Aaldriks van de deelgemeente Prins Alexander
( 010) 2868267.


Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Prins Alexander,

de secretaris, de voorzitter,Geen opmerkingen: