zondag 27 april 2008

PLAN VAN AANPAK GROENVISIE PRINS ALEXANDER


De Commissie Buitenruimte en Ruimtelijke Ordering (BRO) toonde zich tijdens de vergadering op 14 april jl zeer enthousiast en was vol lof over het voorstel van het dagelijks bestuur en wil zo snel mogelijk dat alles verder wordt uitgewerkt.

In een motie van 18 juni 2007 heeft de deelraad van Prins Alexander een motie ingediend om te komen tot een Kwaliteitskaart Groen. Bij nadere bestudering kwam men tot de conclusie dat hetgeen in de motie werd verwoord breder gezien zou moeten worden en er een gehele Groenvisie van te maken. Daarvoor is een inventarisatie nodig van de huidige stand van zaken t.a.v. de mate en wijze van gebruik van dat groen. Dit om keuzen te kunnen onderbouwen. Na overleg met DS+V en Gemeentewerken is geconstateerd dat een bredere visie op het groen een mooie aanvulling zou kunnen zijn op de Woonvisie en het deelgemeentelijk Waterplan. Bij herinrichting van de buitenruimte kan de Groenvisie als basis en als toetsingskader dienen.
Daarom heeft het DB voorgesteld om de opdracht voor het opstellen van een Groenkaart te verbreden tot een Groenvisie. De voornoemde Kwaliteitskaart zal dan onderdeel uit gaan maken van deze Groen-visie.

Er zal een afbakening van de groenvisie worden gehanteerd. Dat houdt in dat de Groenvisie zich beperkt tot openbare, bij de deelgemeente in beheer zijnde groenvoorzieningen. Waar nodig worden ook richtlijnen gegeven voor gemeenschappelijke tuinen en groenvoorzieningen in beheer van gemeentelijke diensten.

Het doel dat met de Groenvisie wordt beoogd, een richtinggevend kader aan te reiken dat via wijkvisies zijn doorwerking krijgt in de op te stellen WijkactieprogrammaĆ¢€™s in het kader van gebiedsgericht werken.
Het ontwikkelen van een Groenvisie voor de deelgemeente Pr.A. voor de komende 10 Ć” 15 jaar. De Visie geeft een samenhangend beeld over ruimte, ecologie en recreatie, zodat bestaand groen wordt beschermd en verbeterd.
Daarnaast dient de groenvisie als afweging- en toetsingskader voor:
1- het Onderhoudsplan Groen
2- de groen- en boomstructuur
3- de (her)inrichting van de buitenruimte, zoals het opstellen van Inrichtingsplannen
4- richtlijnen zelfbeheer
5- beheer van specifieke situaties in het groen, zoals hondenuitlaatplaatsen en trapveldjes.

Voorgesteld is om bewoners aan het begin van het planproces wijksgewijs te laten participeren, met deze input aan de slag te gaan, en over de conceptversie professionele belanghebbenden te raadplegen, zoals Roteb, woningcorporaties, Hoogheemraadschap, de Bomenridders etc.

Termijnvisie
Fase 1- Opstellen van Plan van Aanpak
- Vaststelling DB Conceptplan van Aanpak (incl.Communicatieplan): maart 2008-04-16
- Aanbieding aan deelraad met voorstel behandeling in com. BRO: maart 2008
- Aanpassen van Plan van Aanpak op basis van reacties com BRO: april 2008
- Vaststellen definitieve Plan van Aanpak en opdrachtverlening: april 2008
- Start communicatieactiviteiten: mei 2008.
Fase 2- Opstellen Groenvisie
Deze planning hangt af van de uitkomst behandeling in de com. BRO. Deze planning zal na behandeling nog nader worden uitgewerkt. Daarbij wordt uitgegaan van de voltooiing van het laatste kwartaal 2008.
Het dagelijks bestuur kreeg het groene licht en zorgt voor de euros

Geen opmerkingen: